Afrodyzjak Tribulus - Pot�ga testosteronu

Tribulus terrestris (Buzyganek Ziemny) jest zio�em od stuleci u�ywanym w tradycyjnej medycynie Chin i Indii.

Tribulus terrestris zacz�� by� znany w po�owie lat '90 w P�nocnej Ameryce po tym jak olimpijczycy z Europy Wschodniej zdradzili, �e to w�a�nie Tribulus pom�g� im osi�gn�� lepsze wyniki sportowe.

Sk�adnikiem aktywnym zawartym w tym ziele s� saponiny steroidowe. Dwa rodzaje saponin przyczyniaj� si� do terapeutycznego dzia�ania tej ro�liny. S� to: glikozydy furostanolu oraz glikozydy spirostanolu i w wi�kszo�ci wyst�puj� w li�ciach ro�liny.

Tribulus mo�e pom�c Ci osi�gn�� zdumiewaj�ce rezultaty:

  • Zwi�ksza naturalny poziom testosteronu
  • Wzmaga si�� i wytrzyma�o��
  • �agodzi uczucie zm�czenia, senno�ci i dra�liwo�ci w okresie niskiego poziomu hormon�w
  • Wzmaga poci�g p�ciowy i wzmacnia doznania
  • Zwi�ksza produkcj� spermy
  • Poprawia funkcje reprodukcyjne oraz libido
Afrodyzjak Tribulus - Pot�ga testosteronu

Czemu Tribulus jest tak skuteczny?

Tribulus Terrestris powoduje, ze organizm uwalnia hormon luteinizuj�cy co daje sygna� j�drom by produkowa�y wi�cej testosteronu. Jednak Tribulus sprawia r�wnie�, �e organizm nie rozpoznaje nadprodukcji testosteronu wi�c nie b�dzie pr�bowa� zmniejszy� poziomu hormonu luteinizujacego. Dzi�ki temu, produkcja testosteronu pozostaje na sta�ym, wysokim poziomie.

Dlaczego warto przyjmowa� Tribulus?

Zio�o to jest uprawiane w Afryce i Indiach oraz niekt�rych krajach Europy Wschodniej. Jest od dawna u�ywane, poniewa� wzmaga produkcj� testosteronu. W przypadku m�odszych m�czyzn, kiedy normalny poziom testosteronu jest naturalnie wysoki, wzrost b�dzie oczywi�cie mniejszy ni� w przypadku starszych m�czyzn. Tribulus Terrestris jest tak�e wykorzystywany przez sportowc�w, dla widocznego zwi�kszenia masy mi�niowej. Jego coraz szersze stosowanie jest spowodowane w�a�nie zwi�kszaniem masy mi�niowej oraz popraw� wynik�w sportowych. R�wnie cz�sto jest r�wnie� u�ywany aby wspom�c �ycie seksualne i sprawno��.

Testosteron to naturalny, endogenny steryd anaboliczny i w przeciwie�stwie do syntetycznych i cz�sto nielegalnych steryd�w anabolicznych, nie powoduje skutk�w ubocznych. Anaboliczny to s�owo pochodz�ce z greki i znaczy buduj�cy. U�ywanie Tribulus terrestris przez sportowc�w powoduje zwi�kszenia masy mi�niowej, wytrzyma�o�ci oraz przyspiesza regeneracj� mi�ni.

Jak dzia�a Tribulus?

Tribulus jest przeznaczony dla m�czyzn chc�cych podnie�� poziom testosteronu, poci�g p�ciowy, libido, przyjemno�� z seksu a tak�e zwi�kszy� produkcj� spermy oraz wytrzyma�o��. Od dawna Tribulus terrestris jest u�ywany przez kulturyst�w jako zio�owy �rodek zwi�kszaj�cy mas� mi�niow� oraz wyniki sportowe.

Zdrowie seksualne m�czyzn i ich p�odno��

Tribulus terrestris mo�e powodowa� zwi�kszenie ilo�ci spermy. Niekt�re problemy medyczne np. impotencja oraz ozi�b�o�� seksualna mog� mie� zwi�zek z obni�onym poziomem testosteronu. Chocia� obni�ony poziom tego hormony zazwyczaj kojarzy si� z m�czyznami w podesz�ym wieku to ten problem mo�e wyst�powa� niezale�nie od wieku. Zmniejszenie poci�gu p�ciowego mo�e wyst�powa� niezale�nie od problem�w z erekcj�. Czasem problem ten mo�e r�wnie� by� rozwi�zany przez podniesienie poziomu testosteronu.

Kulturystyka

Poniewa� zio�o Tribulus u�ywane by�o od dawna, wielu sportowc�w zacz�o u�ywa� go jako suplementu diety. Ich celem by�o podniesienie poziomu testosteronu by przyspieszy� spalanie tkanki t�uszczowej, zwi�kszy� wytrzyma�o�� i si�� oraz mas� mi�niow� jak r�wnie� wzmocni� mi�nie i kondycje fizyczn�.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
200,00 z� 119,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.