Cyfrowy wibrator

Cyfrowy wibrator zadowoli ka�d� nawet najbardziej wymagaj�c� Pani� dzi�ki 72 programom rotacji, kt�re �atwo obs�ugiwa� dzi�ki kolorowemu wy�wietlaczowi LCD. �aden z oferowanych wibrator�w nie posiada tylku program�w! Bedzie si� rusza� dok�adnie tak, jak sobie tego za�yczysz! To najwi�kszy HIT na niemieckim rynku.

Perfekcyjnie wyko�czona g��wka penisa. Jedn� z najwa�niejszych zalet s� umieszczone w �rodkowej cz�ci wibratora wielkie per�y, kt�re wiruj�c masuj� �cianki pochwy doprowadzaj�c do "wrzenia" kobiece cia�o.

Cyfrowy wibrator

Niesamowicie ekskluzywny wibrator z per�ami

Ogromne per�y obracaj� si� w lewo lub prawo w zale�no�ci od wybranego programu. Wybrany program oraz jego pr�dko�� wy�wietlane s� na kolorowym wy�wietlaczu.

Mocno wibruj�cy motylek doskonale wypie�ci Twoj� �echtaczk�!

Wibruj�cy motylek gruntownie wypie�ci twoj� �echtaczk� lub (po odwr�ceniu) mniejszy otworek rozkoszy! Motylek wibruje i pulsuje dodatkowym efektem s� migaj�ce �wiate�ka czerwone, zielone i niebieskie.

Ten produkt mo�emy �mia�o poleci� ka�demu. Najwy�szej klasy wibrator doprowadzi Ci� na szczyt rozkoszy! Rotacyjna g��wka doskonale spenetruje Twoj� pochw� i odnajdzie punkt "G", kt�ry doprowadzi do ekstazy.

Wymiary:

  • d�ugo�� 27.0 cm
  • �rednica 4.5 cm

Idealny tak�e na prezent

Jest solidnie wykonany w doskona�� precyzj�, dzi�ki czemu posiada walory estetyczne. �wietny pomys� na prezent dla bliskiej Ci osoby!

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
300,90 z� 249,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.