Ekskluzywna pompka prozniowa do penisa

Ekskluzywna pompka prozniowa do penisa to, jak sama nazwa wskazuje, najlepiej wykonana i zapewniaj�ca najlepsze mozliw efekty pompka do cz�onka, jaka jest obecnie dost�pna na rynkach ca�ego �wiata. Satysfakcja gwarantowana!

  • Natychmiastowe powi�kszanie penisa.
  • Wzrost d�ugo�ci i grubo�ci o kilka cm w 30 sekund!
Ekskluzywna pompka prozniowa do penisa

Opis pompki

U�ytkowanie tych przyrz�d�w potocznie zwanych "pompkami do penisa" lub "powi�kszaczami do penisa" jest bardzo proste.

Zasadniczo urz�dzenie to sk�ada si� z przezroczystego, plastikowego cylindra (szczelnie zamkni�tego z jednej strony), kt�ry jest wystarczaj�co du�y aby pomie�ci� penisa w stanie wzwodu. Od "zamkni�tej strony" odchodzi rurka prowadz�ca do pompki pr�niowej (np. gruszka - istniej� r�nego rodzaju pompki w zale�no�ci od modelu).

Stosowanie pompek w celu utrzymania erekcji

Mi�kka uszczelka lub opaska uciskowa umieszczona jest wko�o otwartej strony cylindra. W niej umieszcza si� mi�kkiego penisa. Do pompki stosuje si� �ele nawil�aj�ce aby zapewni� szczelno�� w miejscu przylegania cylindra do �ona. Ci�nienie powietrza wewn�trz cylindra jest redukowane przez aktywowanie pompki pr�niowej co prowadzi do obrzmienia penisa.

Kiedy zostanie osi�gni�te wystarczaj�ce obrzmienie, mi�kka obr�czka uciskowa dok�adnie obciska penisa, wtedy nale�y usun�� cylinder. Obrzmienie jest utrzymywane poprzez wstrzymanie krwi w penisie.

Potrzeba od 30 sekund do 7 minut - �rednio 2,5 minuty, aby osi�gn�� zadowalaj�ce obrzmienie.

Stosowanie pompek w celu powi�kszenia penisa

Obowi�zuje taka sama procedura jak powy�ej ale zamiast zdejmowania cylindra (w momencie uzyskania wystarczaj�cego obrzmienia) pozwala si� powietrzu ucieka� przez zaw�r bezpiecze�stwa. Przez wielokrotne powtarzanie tej czynno�ci tworzy si� swojego rodzaju �wiczenie ( napr�a i relaksuje mi�nie penisa ).

Niekt�rzy eksperci utrzymuj�, �e penis wyka�e sta�y przyrost szeroko�ci i d�ugo�ci po 10 minutowym treningu ka�dego dnia. Jednak�e wiele zale�y od wieku i kondycji fizycznej u�ytkownika.

Zalecane jest stosowanie pompek przez 10 minut ka�dego dnia przez okres od 2 do 3 miesi�cy. Jednak nie d�u�sze ni� 30 minut.

Ekskluzywna pompka prozniowa do penisa
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
650,00 z� 499,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.