k FAQ Najcz�ciej zadawane pytania SkrytePragnienia.pl

FAQ czyli Najcz�ciej zadawane pytania

 1. Jak d�ugo b�d� czeka�/a na wysy�k�?
 2. Zam�wienia realizujemy w ci�gu 1-2 dni roboczych. Ca�kowity czas realizacji zam�wienia jest to czas realizacji + czas potrzebny poczcie/kurierowi na dostarczenie przesy�ki. Paczki wysy�amy 4 dni w tygodniu od poniedzia�ku do czwartku. Znaczna cz�� zam�wie� dociera do adresata w ci�gu 2-3 dni od z�o�enia zam�wienia (lub wp�aty pieni�dzy).

 3. Ile kosztuje wysy�ka?
 4. Wszystko jest dok�adnie opisane na podstronie Wysy�ka.

 5. Nie mieszkam w Polsce, czy mo�ecie wys�a� mi paczk�?
 6. Owszem, realizujemy wysy�ki na terenie ca�ej Europy wraz z Rosj� i Izraelem. Wysy�ki takie s� realizowane za po�rednictwem Poczty Polskiej TYLKO przy przedp�acie na konto w wysoko�ci 70z�. Wysy�amy r�wnie� Kuriererem GLS TYLKO przy przedp�acie na konto w wysoko�ci wedle cennika.

 7. Czy paczki pakowane s� dyskretnie?
 8. Wszystkie wysy�ane przez nas paczki s� pakowane bardzo dyskretnie w karton lub kopert� b�belkow�, owijane s� zwyk�ym papierem pakowym i oklejane grub�, mocn� ta�m� - nikt nie dowie si� co jest w paczce bez jej widocznego uszkodzenia/otwarcia. Na paczkach nie ma �adnych naklejek ani napis�w sugeruj�cych zawarto�� i pochodzenie. R�wnie� nazwa i adres nadawcy jest neutralny i niezwracaj�cy uwagi.

 9. Chcia�bym dokona� przedp�aty, gdzie znajd� numer konta?
 10. PUH KA-JA JACEK STEMPIN
  ul. Rybacka 1
  89-606 Charzykowy
  NIP 5241808338
  nr konta: 50102055581111156548400358

 11. Chcia�bym dokona� przedp�aty, ale nie posiadam konta w banku, jak to zrobi�?
 12. Wp�aty mo�na r�wnie� dokona� przekazem pocztowym oraz w dowolnym banku. Wi�cej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.poczta-polska.pl

 13. Co to jest POSTE RESTANTE i ile to kosztuje?
 14. Us�uga Poste Restante to najbardziej dyskretny spos�b dostarczenia przesy�ki. Paczka nie jest wysy�ana do domu a do urz�du pocztowego wybranego przez zamawiaj�cego. Oznacza to, �e listonosz nie przychodzi do domu i nie pozostawia awizo ani w �aden inny spos�b nie informuje, �e przysz�a paczka. Adresat musi sam p�j�� na poczt� i dowiedzie� si� czy nie czeka na niego przesy�ka. Za t� us�ug� nie s� pobierane �adne dodatkowe op�aty, opr�cz standardowych op�at za przesy�k�. Na poste restante paczki mog� by� wys�ane zar�wno po przedp�acie jak i za pobraniem. Aby zrealizowa� tak� wysy�k� musimy zna� dok�adny adres wraz z numerem urz�du pocztowego. Adresy plac�wek pocztowych mo�na zle�� na stronie poczty polskiej (www.poczta-polska.pl)

 15. Chce dokona� przelewu z zagranicy, jak tego dokona�?
 16. Informacje potrzebne do dokonania takiego przelwu znajduj� si� w dziale "za granic�". Numer konta i dane do przelewu s� dok�adnie takie same jak w przypadku wp�at krajowych. Kod SWIFT potrzebny do dokonania przelewu to: BPKOPLPW.

 17. Chcia�bym towar u was zakupiony odebra� osobi�cie, czy istnieje taka mo�liwo��?
 18. Tak, towar mo�na odebra� osobi�cie w sklepie w Warszawie ul Kabacki Dukt 2. Jednak zanim przyjedziesz skontaktuj si� z nami w celu ustalenia czy towar z zam�wienia znajduje si� w sklepie w danej chwili. UWAGA je�li chcesz odebra� osobi�cie nie r�b przelewu na konto! Za towar zap�acisz osobi�cie przy odbiorze got�wk� lub za pomoc� karty p�atniczej lub kredytowej. W sklepie mo�na tak�e dokona� zakup�w bezpo�rednio bez konieczno�ci wcze�niejszego sk�adania zam�wienia.

 19. Jak zatytu�owa� przelew?
 20. W tytule przelewu wystarczy wpisa� nazwisko z zam�wienia. Prosimy pami�ta� o doliczeniu koszt�w wysy�ki. W przeciwnym razie paczka nie zostanie wys�ana.

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.