Feromony Love & Desire dla niej

Feromony Love & Desire dla niej

Produkty Love & Desire, kt�rych sk�adnikami jest wiele feromon�w nie tylko wzmagaj� stopie� podniecenia seksualnego, ale r�wnie� tworz� pozytywn� aur� wok� osoby, kt�ra ich u�y�a. Ma ona wp�yw na spos�b odbioru zar�wno w�r�d obcych, jak i znajomych.

Odpowiednie wywa�enie poszczeg�lnych feromon�w w produktach Love & Desire wp�ywa na konkretn� zmian� w osobie, z kt�r� rozmawiasz. Androstenon wp�ywa na podkre�lenie kobieco�ci oraz seksualno�ci. Dodatek androstenolu oraz androsteronu sprawia, �e ludzie postrzegaj� Ci� jako osob� godn� zaufania i serdeczn�.

Pozytywna energia feromon�w Love & Desire dzia�a nie tylko na zmys� po��dania. Wykorzystywane s� ze znakomitym rezultatem przez bizneswoman w czasie negocjacji. Sprzedawcy zauwa�yli znaczn� popraw� w sprzeda�y swych produkt�w, a kelnerki dostaj� wi�cej napiwk�w.

Jak pachnie Love & Desire dla kobiet?

To seksowny, owocowo - kwiatowy zapach dla stanowczych, niezale�nych, maj�cych sw�j styl kobiet, kt�re wiedz� czego chc�, i nie wahaj� si� po to si�gn��. To bardzo kobiecy zapach: zmys�owy, wyrafinowany, silny, gor�cy, agresywny i niepokorny. To prowokacja, fascynacja, wstr�t, nami�tno��...ale nigdy oboj�tno��. Na zapach sk�adaj� si� nuty zapachowe: czarna porzeczka, gruszka, w�oska klementynka, pomara�cza, kwiat imbiru, nasiona hibiskusa, frezja, kalifornijskie drzewo cedrowe, wanilia. Przeznaczony dla kobiet w ka�dym wieku.

Dlaczego feromony LOVE & DESIRE s� najskuteczniejsze?

Skuteczno�� Love & Desire potwierdzaj� lata pracy i do�wiadcze� nad pilnie strze�onym sk�adem tych feromon�w. Ta rewelacyjna receptura wp�ywa na pod�wiadomo�� i tworzy erotyczny nastr�j wzbudzaj�c uczucia sympatii i mi�o�ci. Ka�dy kto zastosuje ten zapach na sobie b�dzie panem sytuacji i stanie si� obiektem po��dania.

Feromony Love & Desire dla niej

ZA CO OPDOWIEDZIALNE SA 4 SK�ADNIKI FEROMON�W LOVE & DESIRE?

  • Androstenol - m�odzie�cze zaloty - jest produkowany w okresie dojrzewania i ma bardzo silne dzia�anie. Jego poziom jest zwykle wy�szy u kobiet dominuj�cych. Wp�ywa na wzbudzenie atrakcyjno�ci u m�czyzn i ma socjalne znaczenie przy nawi�zywaniu kontakt�w i utrzymywaniu sp�jno�ci grupy. M�czy�ni w wieku od 20 do 50 lat s� szczeg�lnie wyczuleni na jego zapach.
  • Androstenon - dominuj�cy autorytet - to zapach wytwarzany g��wnie przez kobiety dominuj�ce, kt�ry sygnalizuje si�� w�r�d osobnik�w tej samej p�ci. S�u�y kobietom do przyci�gni�cia uwagi m�czyzn i wzbudzenia ich zainteresowania. Kobiety przebywaj�ce w warunkach du�ej rywalizacji maj� du�o wy�szy poziom st�enia tego feromonu. Androstenonu warto tak�e u�ywa� chc�c wzbudzi� wi�kszy respekt i dominacj�. Wykorzystanie androstenonu w Love& Desire szczeg�lnie wp�ywa na powodzenie u m�czyzn.
  • Androsteron - wzmocnienie autorytetu - to najbardziej kobiecy ze wszystkich sk�adnik�w. Wywo�uje efekt dominacji, ale nie wp�ywa na efekt agresji, stwarzaj�c raczej aur� bezpiecze�stwa. Naturalnie ujawnia si� u kobiet spokojnych. Androsteron zwi�ksza i przyspiesza dzia�anie wy�ej wymienionych feromon�w nawet do 20%!
  • Androstadienon - przyci�ganie uwagi - "feromon mi�o�ci", kt�ry wp�ywa na zmian� nastroju u m�czyzn. Wiele bada� nad tym feromonem wskazuje, �e silne oddzia�uje na aktywno�� m�zgu m�czyzn. �wiadczy o tym wzrost uwagi, poznania, poprawia nastr�j.

Dlaczego nasi klienci s� zawsze zadowoleni?

Gdy� jeste�my jedn� z najpr�niej dzia�aj�cych firm zajmuj�cych si� sprzeda�� produkt�w poprawiaj�cych Twoje �ycie towarzyskie w Internecie. Posiadamy wszystkie atesty tak, aby nasz Klient mia� pewno��, i� kupuje produkt w pe�ni bezpieczny. Z nami masz pewno��, �e wybrany przez Ciebie produkt jest oryginalny. Dostaniesz szybk� i w pe�ni dyskretn� przesy�k� priorytetow�.

Feromony Love & Desire dla niej

PAMI�TAJ!

Niewa�ne, czy jeste� kobiet�, czy m�czyzn�.
Niewa�ne, czy jeste� osob� samotn�, czy przebywasz w trwa�ym zwi�zku.
Niewa�ne, czy sp�dzasz czas w klubie, czy przebywasz w domu.
Niewa�ne, czy preferujesz spotkania towarzyskie, czy prac� do p�nych godzin.

Dobre, silnie st�one feromony dzia�aj� na ka�dego, bez wyj�tku. Mimo, �e mo�e brzmi to niewiarygodnie, markowe produkty oparte na feromonach spowoduj�, �e:

  • wzrosn� obroty w Twojej firmie - niezale�nie od tego jakie stanowisko zajmujesz,
  • zainteresowanie Twoj� osob� znacz�co wzro�nie i w ko�cu ludzie traktowa� b�d� Ciebie z nale�ytym szacunkiem,
  • wzniecisz podniecenie seksualne do granic jej mo�liwo�ci!
Love & Desire Love & Desire
dla niej

(13 ml)
Cena:
59,90 z�
Love & Desire Love & Desire
dla niej

(50 ml)
Cena:
81,90 z�
100,00 z�
Love & Desire Love & Desire
dla niej

(100 ml)
Cena:
119,90 z�
150,00 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.