Feromony m�skie, dla facet�w, dla niego

Feromony to naturalnie wyst�puj�ce, lotne substancje chemiczne wydzielane przez organizmy �ywe. Feromony to podstawa komunikacji zapachowej, dzi�ki nim osobniki tego samego gatunku komunikuj� si� w celu wymiany informacji. W�r�d ludzkich feromon�w wyr�niamy feromony damskie i feromony m�skie.

Dzi�ki zaawansowaniu technologicznemu, sta�o si� mo�liwe uzyskanie syntetycznych, ludzkich feromon�w, zar�wno feromon�w dla kobiet, jak i feromon�w dla m�czyzn. Udowodniono, i� maj� one olbrzymi wp�yw na dob�r partnera. Feromony mog� w znacz�cy spos�b poprawi� poziom komunikacji w ka�dej dziedzinie �ycia, od spraw intymnych, przez prac�, zabaw�, sprawy domowe, czy te� religijne.

Feromony m�skie

Feromony Love & Desire dla niego Feromony Love & Desire dla niego

Feromony Love & Desire wzmagaj� podniecenie seksualne do granic mo�liwo�ci. Osoba, kt�ra ma na sobie ten zapach, ci�gnie za sob� aur� dzia�aj�c� na wszystkie zmys�y. wi�cej »

Feromony Pheromone Essence dla niego Feromony Pheromone Essence dla niego

Wed�ug klient�w najlepsze bezwonne feromony na rynku. S� lubiane szczeg�lnie za to, �e mo�na je stosowa� razem ze swoim ulubionym zapachem. Pheromone Essence to najlepszy produkt do uwodzenia jaki kiedykolwiek powsta�. wi�cej »

Feromony Sexual Attraction Man Formula 5-alpha Feromony Sexual Attraction Man Formula 5-alpha

Jeste� nie�mia�y? Nie masz do�wiadczenia z kobietami? A mo�e masz wszystko i pragniesz jeszcze wi�cej? Je�li chcesz by� przyw�dc� i uwodzi� kobiety jest na to skuteczna recepta. wi�cej »

Feromony m�skie Be The Best Feromony m�skie Be The Best

Mieszanina silnych zwi�zk�w pobudzaj�cych narz�d VNO kobiet i m�czyzn. Najbardziej zaawansowane technicznie feromony na rynku europejskim! Feromony otrzyma�y nagrod� Laur Konsumenta - Odkrycie Roku 2010. wi�cej »

Feromony New Pheromone Additive dla niego Feromony New Pheromone Additive dla niego

Od lat najbardziej cenione feromony na rynku zachodnim. NPA to jedne z najlepszych feromon�w do uwodzenia jakie kiedykolwiek powsta�y, za �mieszne pieni�dze, jak na tak dobry produkt. wi�cej »

Feromony zapachowe Pheromax dla m�czyzn Feromony zapachowe Pheromax dla m�czyzn

Nadzwyczaj silnie st�one feromony. Ich dzia�anie przerasta naj�mielsze oczekiwania. To zdecydowanie jedne z najlepszych feromon�w zapachowych na rynku. wi�cej »

Feromony m�skie Alchemy Feromony m�skie Alchemy

Alchemy to najbardziej st�one feromony w Polsce w tak niskiej cenie. Ka�dy flakon zawiera feromony o st�eniu kilkakrotnie wy�szym od produkt�w, kt�re kosztuj� ponad 100z�. wi�cej »

Feromony m�skie Relationship Magic Feromony m�skie Relationship Magic

Zawiera bardzo du�e st�enie trzech najbardziej aktywnych feromon�w w idealnych proporcjach, w jakich wytwarza je ludzkie cia�o. wi�cej »

Feromony unisex K2 PHEROMONES (50ml) - olejek z feromonami Feromony unisex K2 PHEROMONES (50ml) - olejek z feromonami

Pierwszy na �wiecie feromonowy olejek przeznaczony do zabaw i pieszczot erotycznych. W imponuj�cy spos�b pot�guje doznania Twoje i Twojego partnera! wi�cej »

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.