Feromony m�skie ALCHEMY 5ML ROLL-ON

Alchemy to najbardziej st�one feromony w Polsce, dost�pne w tak niskiej cenie. Ka�dy flakon zawiera feromony o st�eniu 0,015%. Jest to kilkakrotnie wy�sze st�enie od produkt�w, kt�re potrafi� kosztowa� ponad 100z�.

Feromony m�skie ALCHEMY 5ML ROLL-ON

Alchemy zawiera tylko jeden feromon, kt�ry wykazuje najsilniejsze dzia�anie na p�e� przeciwn�. Wykorzystywany jest cz�sto przez m�czyzn, w celu poderwania atrakcyjnych kobiet. Alchemy ma rzesz� swoich sta�ych klient�w i jak m�wi� - dzia�a dok�adnie tak, jak zapewnia producent.

Niewielkich rozmiar�w szklany flakon o pojemno�ci 5ml pozwala na dyskretn� aplikacj� w dowolnym momencie. Mie�ci si� w ka�dej kieszeni. Feromony posiadaj� w�asny, delikatny zapach.

Jak dzia�aj� feromony?

Ka�dy cz�owiek posiada sw�j zapach i feromony, kt�re przyci�gaj� ludzi. Dzi�ki nim budzisz wi�ksze zainteresowanie w�r�d ludzi, jeste� postrzegana jako dusza towarzystwa i wzbudzasz respekt innych. Poprzez codzienn� higien� cia�a, pozbywamy si� ich ze sk�ry bardzo skutecznie. U�ywanie �rodk�w czysto�ci i antyperspirant�w zmniejsza ich ilo�� do minimum - jednak trudno sobie wyobrazi� �ycie bez ich stosowania. Pomimo, �e s� to naturalne wydzieliny z organizmu - po��czone z potem raczej odstraszaj�. Co zrobi�, aby mie� na sobie po��dane feromony? Nic prostszego. Naukowcy z jednego z najnowocze�niejszych laboratori�w na terenie Unii Europejskiej uzyskali mocno st�one syntetyczne feromony, kt�re sk�adem chemicznym i dzia�aniem s� identyczne jak te wydzielane przez cz�owieka. Ich dynamiczne po��czenie z naturalnie wyst�puj�cymi u ludzi feromonami oraz interesuj�cym zapachem okaza�y si� wielkim sukcesem. Wyselekcjonowane zosta�y feromony, kt�re odpowiedzialne s� za poci�g seksualny i zdolno�ci przyw�dcze.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
59,90 z� 42,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.