Feromony m�skie Be The Best

Feromony m�skie Be The Best to mieszanina silnych zwi�zk�w pobudzaj�cych narz�d VNO kobiet i m�czyzn. Najbardziej zaawansowane technicznie feromony na rynku europejskim!.

Feromony m�skie Be The Best
Feromony dla m�czyzn, kt�re otrzyma�y nagrod� Laur Konsumenta 2010

Jedyne feromony dla m�czyzn, kt�re otrzyma�y nagrod� Laur Konsumenta 2010.

Jak dzia�a BTB?

BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale r�wnie� socjalnym. Dzia�aj� jak zapachowy afrodyzjak. Zar�wno kobiety, jak m�czy�ni ch�tniej Ci� s�uchaj�, sa szczerze zainteresowani Twoj� osob� i tym co m�wisz. Wzbudzasz respekt m�czyzn oraz szczere zainteresowanie kobiet. Ludzie patrz� na Ciebie z podziwem i uznaniem. Staj� si� gadatliwi, zwierzaj� si�, s� bliscy i bezpo�redni. Czasami wr�cz nie mog� przesta� przy Tobie m�wi�. Je�eli jeste� z partnerem blisko, feromony zawarte w BTB spot�guj� Wasze doznania erotyczne. BTB to feromony, kt�re w pierwszej kolejno�ci otwieraj� ludzi, nast�pnie w kontek�cie erotycznym stymuluj� seksualnie. Ludzie s� bardziej zrelaksowani, czuj� si� przy Tobie komfortowo. S� przyja�ni i rozmowni. Ze wzgl�du na fakt, i� BTB poprawia kontakt i otwiera ludzi, jest r�wnie� idealnym produktem dla zastosowa� biznesowych. W sytuacjach intymnych BTB pot�guje doznania Twojej partnerki (lub partnera), sprawiaj�c, �e chwile, kt�re z Tob� prze�ywa staj� si� chwilami, kt�re pami�ta� b�dzie do ko�ca �ycia.

Nagrodzony! Odkrycie Roku 2010

Na �amach og�lnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita, nagrod� Laur Konsumenta - Odkrycie Roku 2010 przyznano BTB Pheromones.

BTB Pheromones - obok marek takich jak Dior, Toyota, Triumph, czy mBank - otrzyma� god�o za najwy�sz� jako��. Wyr�niono zaawansowany technologicznie sk�ad i innowacyjno�� w sektorze kosmetyk�w. Laur Konsumenta to presti�owa nagroda przyznawana wy��cznie najlepszym produktom w swojej klasie. BTB Pheromones, jako jedyne feromony na rynku, zosta�y wyr�nione god�em Laur Konsumenta. Certyfikat nr LKO/03/04/2010.

Feromony m�skie Be The Best

Co zyskasz?

  • dobry kontakt, wi�ksza otwarto�� rozm�wcy, zwi�kszone zaufanie,
  • zainteresowanie i zauroczenie Twoj� osob�,
  • pobudzenie i dobre samopoczucie, wi�ksza pewno�� siebie, towarzysko�� i bezpo�rednio��,
  • autorytet i powa�anie, pozycj� lidera,
  • dwukrotne zwi�kszenie podniecenia w sytuacjach intymnych (udowodnione naukowo!).

Jak na BTB for Men reaguj� kobiety?

BTB for Men to zapach prawdziwego samca. Sze�� czystych feromon�w ludzkich podkre�la Twoj� osobowo�� i sprawia, �e postrzegany jeste� przez otoczenie jako stanowczy i dominuj�cy samiec, ale jednocze�nie m�czyzna, kt�remu warto ufa� i do kt�rego warto si� zbli�y�.

Kobiety chc� przebywa� bli�ej Ciebie, zaczepiaj� Ci� i otwieraj� si� przed Tob�. Niekt�re staj� si� bardzo rozmowne, gaw�dziarskie i ekstremalnie przyjazne. Okazuj� szczere zainteresowanie Twoj� osob�.

Odpowiednie zwi�zki wp�ywaj� na ich nastr�j, sprawiaj�c, �e staj� si� one przy Tobie mniej zdenerwowane, maj� �wietne samopoczucie. Czasami wr�cz staj� si� bardzo zabawowe i beztroskie, a w niekt�rych sytuacjach wr�cz zanosz� si� �miechem.

Mo�esz zauwa�y� oznaki flirtowania, fizycznego zbli�ania si�, przytulania i ocierania. Kobiety staj� si� uleg�e i tolerancyjne, co zauwa�y� mo�esz po mowie cia�a oraz cz�stym i intensywnym kontakcie wzrokowym. Kobiety w Twoim bliskim otoczeniu staj� si� zrelaksowane i zadziwiaj�co spokojne.

Jak BTB wp�ywa na Ciebie?

Czujesz, �e potrzebujesz wi�cej odwagi i pewno�ci siebie? Feromony zawarte w BTB wp�ywaj� r�wnie� na Ciebie. Zwi�zki te bezpo�rednio stymuluj�c narz�d nosowo-lemieszowy w Twoim nosie sprawiaj�, �e stajesz si� bardziej pobudzony, pewny siebie i towarzyski. Nie ma to nic wsp�lnego z efektem placebo. Je�eli potrzebujesz dodatkowej dawki adrenaliny i komunikatywno�ci, BTB b�dzie dobrym wyborem. BTB poprawia r�wnie� Twoje samopoczucie. Mo�e r�wnie� wp�ywa� na zwi�kszenie Twojego libido.

Feromony m�skie Be The Best

Jak pachnie BTB?

Ka�dy 10ml flakon zawiera 4mg czystych feromon�w w alkoholu etylowym. BTB sprawi, �e Tw�j zapach nabierze zupe�nie nowego wymiaru. Kobiety b�d� uwielbia� zapach Twoich perfum po��czonych z BTB for Men. M�czy�ni szalej� na punkcie perfum ��czonych z BTB for Women. Aby da� Tobie mo�liwo�� stosowania BTB wraz z w�asnymi perfumami, BTB nie zawiera �adnych dodatk�w zapachowych.

Dla kogo?

BTB jest produktem uniwersalnym, kt�ry sprawdza si� bardzo dobrze zar�wno podczas zaj�� na uczelni, w pracy, podczas rozm�w biznesowych, ale przede wszystkim podczas wieczornych spotka� z partnerem. Ze wzgl�du na swoj� wysok� skuteczno��, BTB to dobry produkt, aby rozpocz�� swoj� przygod� z feromonami.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
199,90 z� 183,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.