Feromony Love & Desire dla niego

Feromony Love & Desire dla niego

Feromony Love & Desire zawieraj� w sobie a� cztery sk�adniki, kt�rych po��czenie wzmaga podniecenie seksualne do granic mo�liwo�ci. Osoba, kt�ra ma na sobie ten zapach, ci�gnie za sob� aur� dzia�aj�c� na wszystkie zmys�y.

Pozytywna energia feromon�w Love & Desire dzia�a nie tylko na zmys� po��dania. Efekt Love & Desire wykorzystywany jest te� przez wielu biznesmen�w w czasie wa�nych rozm�w i negocjacji - odpowiednie proporcje feromon�w w produktach Love & Desire wp�ywaj� na zachowanie osoby, z kt�r� rozmawiasz. Dodatek androstenolu oraz androsteronu sprawia, �e ludzie silniej odczuwaj� przyja�� oraz bardziej ufaj�, natomiast androstenon podkre�la m�sko�� i seksualno��.

Jak pachnie Love & Desire dla m�czyzn?

To energetyzuj�cy zapach przepe�niony ekscytacj� i uczuciem wolno�ci. Ludzie, kt�rzy nosz� na sobie ten zapach czuj� si� wyj�tkowi. Ten zapach wyzwala potrzeb� przyg�d i nowych dozna�. Mog� go stosowa� osoby w ka�dym wieku. Na zapach sk�adaj� si� nuty zapachowe: grejpfrut, li�� brzozy, cyprys, sza�wia, wetiwer, paczula.

Dlaczego feromony LOVE & DESIRE s� najskuteczniejsze?

Skuteczno�� Love & Desire potwierdzaj� lata pracy i do�wiadcze� nad pilnie strze�onym sk�adem tych feromon�w. Ta rewelacyjna receptura wp�ywa na pod�wiadomo�� i tworzy erotyczny nastr�j wzbudzaj�c uczucia sympatii i mi�o�ci. Ka�dy kto zastosuje ten zapach na sobie b�dzie panem sytuacji i stanie si� obiektem po��dania.

Feromony Love & Desire dla niego

ZA CO OPDOWIEDZIALNE SA 4 SK�ADNIKI FEROMON�W LOVE & DESIRE?

  • Androstenol - m�odzie�cze zaloty - jest produkowany przez m�czyzn w okresie dojrzewania i ma bardzo silne dzia�anie. Jego poziom jest zwykle wy�szy u m�czyzn dominuj�cych. Wp�ywa na wzbudzenie atrakcyjno�ci u kobiet i ma socjalne znaczenie przy nawi�zywaniu kontakt�w i utrzymywaniu sp�jno�ci grupy. Kobiety w wieku od 20 do 50 lat s� szczeg�lnie wyczulone na jego zapach.
  • Androstenon - dominuj�cy autorytet - to zapach wytwarzany g��wnie przez m�czyzn dominuj�cych, kt�ry sygnalizuje si�� w�r�d osobnik�w tej samej p�ci. S�u�y m�czyznom do przyci�gni�cia uwagi kobiet i wzbudzenia ich zainteresowania. M�czy�ni przebywaj�cy w warunkach du�ej rywalizacji np. sportowcy, maklerzy, a nawet wi�niowie maj� du�o wy�szy poziom st�enia tego feromonu. Tego feromonu warto tak�e u�ywa� chc�c wzbudzi� wi�kszy respekt i dominacj�. Wykorzystanie androstenonu w Love&Desire szczeg�lnie wp�ywa na powodzenie u kobiet.
  • Androsteron - wzmocnienie autorytetu - to najbardziej m�ski ze wszystkich sk�adnik�w. Wywo�uje efekt dominacji, ale nie wp�ywa na efekt agresji, stwarzaj�c raczej aur� bezpiecze�stwa. Naturalnie ujawnia si� u spokojnych samc�w, typu Alpha. Androsteron zwi�ksza i przyspiesza dzia�anie wy�ej wymienionych feromon�w nawet do 20%!
  • Androstadienon - przyci�ganie uwagi - "feromon mi�o�ci", kt�ry wp�ywa na zmian� nastroju u kobiet. Wiele bada� nad tym feromonem wskazuje, �e silne oddzia�uje na aktywno�� m�zgu u kobiet. �wiadczy o tym wzrost uwagi, poznania, poprawia nastr�j. Co ciekawe mo�e te� �agodzi� u kobiet skutki syndromu napi�cia przedmiesi�czkowego poprawiaj�c nastawienie oraz relaksuj�c.

Dlaczego nasi klienci s� zawsze zadowoleni?

Gdy� jeste�my jedn� z najpr�niej dzia�aj�cych firm zajmuj�cych si� sprzeda�� produkt�w poprawiaj�cych Twoje �ycie towarzyskie w Internecie. Posiadamy wszystkie atesty tak, aby nasz Klient mia� pewno��, i� kupuje produkt w pe�ni bezpieczny. Z nami masz pewno��, �e wybrany przez Ciebie produkt jest oryginalny. Dostaniesz szybk� i w pe�ni dyskretn� przesy�k� priorytetow�.

Feromony Love & Desire dla niego

PAMI�TAJ!

Nie ma znaczenia czy jeste� kobiet� czy m�czyzn�, osob� m�od� czy w dojrza��, osob� samotn� lub od lat w zwi�zku, lubisz aktywne �ycie czy bardziej ustabilizowane. Feromony o dopasowanym st�eniu dzia�aj� na wszystkich. Popraw swoje relacje z lud�mi z pracy, obud� do �ycia swoje �ycie towarzyskie i seksualne!

Love & Desire Love & Desire
dla niego

(13 ml)
Cena:
59,90 z�
Love & Desire Love & Desire
dla niego

(50 ml)
Cena:
81,90 z�
100,00 z�
Love & Desire Love & Desire
dla niego

(100 ml)
Cena:
119,90 z�
150,00 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.