Feromony m�skie RELATIONSHIP MAGIC 5ML ROLL-ON

Feromony Relationship Magic stosowane s� nie tylko jako atraktant seksualny, ale r�wnie� podczas codziennych spotka�, rozm�w, gdzie tylko zachodzi mo�liwo�� kontaktu z drugim cz�owiekiem. Skierowany jest do os�b pragn�cych poprawi� stosunki mi�dzyludzkie, wzmocni� kontakty podczas spotka� towarzyskich oraz by wzmocni� uczucie mi�dzy partnerami i piel�gnowa� zwi�zek.

Feromony m�skie RELATIONSHIP MAGIC 5ML ROLL-ON

Relationship Magic to wynik wieloletnich bada� nad ludzkimi feromonami. Zawiera 0,030% feromon�w. Nie myl go z tradycyjnymi �rodkami feromonowymi! Zawiera trzy najbardziej aktywne feromony: Androstenol, Androstenon oraz Androsteron w idealnych proporcjach, w jakich wytwarza je ludzkie cia�o.

Dzi�ki temu, Relationship Magic mo�na nazwa� magnesem spo�ecznym. Stosowany codziennie, jak standardowy kosmetyk, skutecznie wp�ywa na otoczenie (zar�wno kobiety, jak i m�czyzn), kt�rzy odbieraj� Ci� w bardziej pozytywny i przyjazny spos�b. Relationship Magic zwi�ksza stopie� zaufania oraz sprawia, �e ludzie wok� Ciebie staj� si� bardziej otwarci, ch�tnie przebywaj� w Twoim otoczeniu i traktuj� Ci� z szacunkiem.

Niewielkich rozmiar�w szklany flakon o pojemno�ci 5ml pozwala na aplikacj� w dowolnej chwili. Mie�ci si� w ka�dej kieszeni. Relationship Magic posiada �wie�y i delikatny zapach.

Ludzie przy Tobie czuj� si� bardziej swobodnie i naturalnie. Wzrasta ich poziom zaufania oraz bezpiecze�stwa. Staj� si� bardziej przyjacielscy, otwarci oraz rozlu�nieni. Maj� ochot� z Tob� rozmawia� i przebywa� w Twoim otoczeniu.

Feromony m�skie RELATIONSHIP MAGIC 5ML ROLL-ON

Jak dzia�aj� feromony?

Ka�dy cz�owiek posiada sw�j zapach i feromony, kt�re przyci�gaj� ludzi. Dzi�ki nim budzisz wi�ksze zainteresowanie w�r�d ludzi, jeste� postrzegana jako dusza towarzystwa i wzbudzasz respekt innych. Poprzez codzienn� higien� cia�a, pozbywamy si� ich ze sk�ry bardzo skutecznie. U�ywanie �rodk�w czysto�ci i antyperspirant�w zmniejsza ich ilo�� do minimum - jednak trudno sobie wyobrazi� �ycie bez ich stosowania. Pomimo, �e s� to naturalne wydzieliny z organizmu - po��czone z potem raczej odstraszaj�. Co zrobi�, aby mie� na sobie po��dane feromony? Nic prostszego. Naukowcy z jednego z najnowocze�niejszych laboratori�w na terenie Unii Europejskiej uzyskali mocno st�one syntetyczne feromony, kt�re sk�adem chemicznym i dzia�aniem s� identyczne jak te wydzielane przez cz�owieka. Ich dynamiczne po��czenie z naturalnie wyst�puj�cymi u ludzi feromonami oraz interesuj�cym zapachem okaza�y si� wielkim sukcesem. Wyselekcjonowane zosta�y feromony, kt�re odpowiedzialne s� za poci�g seksualny i zdolno�ci przyw�dcze.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
119,90 z� 87,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.