Feromony SEXUAL ATTRACTION MAN FORMULA 5-ALPHA

Feromony m�skie SEXUAL ATTRACTION MAN FORMULA 5-ALPHA

Sexual Attraction Pheromones doskonale sprawdz� si� w miejscach t�ocznych, klubach, imprezach, gdzie przebywa wiele os�b. Jego dzia�anie jest wtedy zintensyfikowane, a zapach utrzymuje si� d�u�ej. Dlatego polecany jest dla os�b chc�cych zaistnie� w t�umie np. na imprezie. Mo�esz w ten spos�b szybko sta� si� samcem alfa - m�czyzn� atrakcyjnymdla ka�dej kobiety. Dzi�ki temu, �e feromony zamkni�te s� w niewielkich por�cznych fiolkach mo�esz schowa� je do kieszeni i u�y�, kiedy tylko b�dziesz mia� potrzeb�!

Doskona�a mieszanka feromon�w pobudzaj�cych sfer� seksualn� i podkre�laj�c� zdolno�ci przyw�dcze. Za spraw� nowoodkrytego feromonu zastosowanego w mieszance specyfik wp�ywa na g��bsze sfery interakcji. Wzbudzaj pozytywne emocje, zachwycaj t�umy, podbijaj serca. S� to najsilniej skoncentrowane feromony zaprojektowanie i wykonane w laboratoriach na terenie Unii Europejskiej.

Wyniki bada�

Jak wynika z bada�, ludzie stosuj�cy feromony maj� wy�sze szanse na przyci�gnie innych os�b. Naukowcy przedstawili poparte wynikami wnioski, �e zaledwie kilka kropel perfum z zawarto�ci� feromon�w wytworzonych syntetycznie wystarczy, aby by� bardziej poci�gaj�cym seksualnie.

Przeprowadzono badania na grupie 100 kobiet i m�czyzn w wieku 19-47 lat, w kt�rej przez okres dw�ch tygodni testowana by�a nasza seks przyn�ta. 50 os�b nosi�o na sobie zapach z feromonami Sexual Attraction Pheromones, a 50 os�b perfumy placebo (zapach nieaktywny feromonowo).

74% z grupy stosuj�cej feromony do�wiadczy�o trzykrotny wzrost zdarze� seksualnych, w por�wnaniu z zaledwie 23% stosuj�cymi placebo.

Feromony m�skie SEXUAL ATTRACTION MAN FORMULA 5-ALPHA

Dzi�ki feromonom Sexual Attraction Pheromones Man Formula 5-alpha:

  • podkre�lisz osobowo�� i atrakcyjno��,
  • stworzysz stanowisko samca alfa: przyw�dcy godnego podziwu i zaufania,
  • sprawisz, �e kobiety b�d� Ci uleg�e i skore do flirtu,
  • wzro�nie Twoje dobre samopoczucie,
  • b�dziesz bardziej pewny siebie.

Jakie feromony wchodz� w sk�ad Sexual Attraction?

Sexual Attraction Pheromones Man Formula 5-alpha to najsilniejsze feromony, kt�re zrobi� z Ciebie najbardziej po��dan� kobiet�. Mo�liwe jest to dzi�ki feromonom zawartym w naszych perfumach: Alfa-Androstenolu, Beta-Androstenolu, Androstenonu i Androstadienonu. To w�a�nie za spraw� tych zwi�zk�w chemicznych mo�esz odnie�� sw�j sukces!

  • Feromon popularno�ci (Alfa-Androstenol) - jest odpowiedzialny za charyzm� i popularno��, mo�e tak�e przyci�ga� t�umy do Ciebie. To w�a�nie on tworzy w ko�o Twojej osoby przyjazn� atmosfer� i aur�. Wydziela tak�e sygna�y chemiczne oznajmuj�ce o dobrym stanie zdrowia, p�odno�ci i atrakcyjno�ci seksualnej. Daje wra�enie otwarto�ci osobnika oraz jego "gadatliwo�ci". Ten sam feromon podnosi i wzmaga emocje wok� nas. Inne osoby postrzegaj� Ci� jako bardziej atrakcyjnego i s� bardziej otwarte na kontakt z Tob�.
  • Feromon przyci�gania (Beta-Androstenol) - sprzyja komunikacji na g��bszym poziomie. Pomaga przyci�ganiu si� os�b p�ci przeciwnej, a niezale�nie od p�ci wywo�uje uczucie g��bokiej �yczliwo�ci i komfortu przebywania ze sob�. To w�a�nie on nadaje wra�enie, �e zna si� dopiero poznan� osob� ju� od lat i dzi�ki niemu kobieta czuje si� przy Tobie bezpiecznie.
  • Feromon przyw�dcy i seksu (Androstenon) - to feromon wyst�puj�cy zar�wno u m�czyzn jak i kobiet. Zwi�zek tworzy zwykle dominuj�c� aur�. M�czy�ni, kt�rzy w organizmie maj� wysokie st�enie owego feromonu zawsze znajduj� si� w centrum zainteresowania, odbierani s� jako osoby przyw�dcze, budz�ce podziw, szacunek i uwag� otoczenia - tak zwani samce alfa. Feromon ten tworzy wibracje wp�ywaj�ce na wzrost napi�cia seksualnego. Cz�sto powi�zany jest z po��daniem i brany pod uwag� przy wyborze partnera. Ten zwi�zek chemiczny tworzy tak�e aur� bezpiecze�stwa i niezawodno�ci.
  • Feromon mi�o�ci (Androstadienon) - to feromon, kt�ry ma wp�yw na aktywno�� m�zgu kobiet. Stosowany przez m�czyzn, aby zach�ca� kobiety lub nawi�za� dobry kontakt z jednostk� tej samej p�ci. Jednym z jego bardziej niezwyk�ych efekt�w w dzia�aniu jest poprawa nastroju os�b przebywaj�cych w naszym towarzystwie, a w�r�d kobiet zmniejszenie objaw�w napi�cia przedmiesi�czkowego (PMS)! Ma to odzwierciedlenie przy wzro�cie uczucia intymno�ci i komfortu a tak�e zwi�ksza poczucie opieku�czo�ci. Nazwany jest "feromonem mi�o�ci", ze wzgl�du na charakter uczucia i reakcje jakie wywo�uje w�r�d kobiet.

Idealne po��czenie

Dynamiczne po��czenie feromon�w z unikalnym zapachem perfum zapewni Ci pe�en sukces w osobistym �yciu oraz zwi�kszy szanse na gor�cy romans. Sexual Attraction Pheromones zawieraj� feromony najwy�szej jako�ci. Dzi�ki ich bardzo intensywnemu st�eniu i starannie dobranemu sk�adowi silnie wabi� seksualnie. Zapach utrzymuje si� na sk�rze prawie tak d�ugo jak zawarte w nim feromony. Jest bardzo wydajny. Wystarczy, �e u�yjesz niewielkiej ilo�ci naszych feromon�w, a poczujesz ogromn� r�nic�. B�dziesz bardziej pewny siebie i zaczniesz przyci�ga� niczym magnes. Sexual Attraction Pheromones to intryguj�cy, �wie�y m�ski zapach z charakterystyczn� sportow� nut� pe�n� seksu. Pozwalaj� sta� Ci si� obiektem po��dania i pobudzi� seksualnie w intymnych sytuacjach.

Uwod�

Feromony Sexual Attraction Pheromones to idealne rozwi�zanie dla os�b planuj�cych randki i pierwsze spotkania. Liczy si� pierwsze wra�enie i zaiskrzenie tzw. "chemii". Dzi�ki feromonom zadanie to b�dzie u�atwione. W naturalny spos�b przyci�gniesz wymarzonego m�czyzn�.

Jak dzia�aj� feromony?

Ka�dy cz�owiek posiada sw�j zapach i feromony, kt�re przyci�gaj� ludzi. Dzi�ki nim budzisz wi�ksze zainteresowanie w�r�d ludzi, jeste� postrzegana jako dusza towarzystwa i wzbudzasz respekt innych. Poprzez codzienn� higien� cia�a, pozbywamy si� ich ze sk�ry bardzo skutecznie. U�ywanie �rodk�w czysto�ci i antyperspirant�w zmniejsza ich ilo�� do minimum - jednak trudno sobie wyobrazi� �ycie bez ich stosowania. Pomimo, �e s� to naturalne wydzieliny z organizmu - po��czone z potem raczej odstraszaj�. Co zrobi�, aby mie� na sobie po��dane feromony? Nic prostszego. Naukowcy z jednego z najnowocze�niejszych laboratori�w na terenie Unii Europejskiej uzyskali mocno st�one syntetyczne feromony, kt�re sk�adem chemicznym i dzia�aniem s� identyczne jak te wydzielane przez cz�owieka. Ich dynamiczne po��czenie z naturalnie wyst�puj�cymi u ludzi feromonami oraz interesuj�cym zapachem okaza�y si� wielkim sukcesem. Wyselekcjonowane zosta�y feromony, kt�re odpowiedzialne s� za poci�g seksualny i zdolno�ci przyw�dcze.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
79,90 z� 49,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.