Feromony unisex K2 PHEROMONES (50ML) - olejek z feromonami

K2 Pheromones to pierwszy na �wiecie feromonowy olejek przeznaczony do zabaw i pieszczot erotycznych! Stworzony przez zawodowego lekarza homeopat�, aby w imponuj�cy spos�b pot�gowa� doznania Twoje i Twojego partnera.

Feromony unisex K2 PHEROMONES (50ML) - olejek z feromonami

K2 Pheromones nie jest produktem przeznaczonym do zwi�kszania Twojej atrakcyjno�ci i przyci�gania uwagi innych os�b, ale do maksymalnego pot�gowania Waszych prze�y�, podczas tych najbardziej intymnych i gor�cych chwil.

Przygotuj si� na szalon� i nami�tn� noc. K2 Pheromones zastosowany na Wasze nagie cia�a pozwoli Wam prze�ywa� chwile o jakich dotychczas nie fantazjowali�cie w najbardziej �mia�ych marzeniach sennych. Zaszalej! To jedyny taki na �wiecie olejek, kt�rym b�dziecie powoli pie�ci� ca�e Wasze cia�a, aby zwyk�y, szary wiecz�r przeobrazi� w gor�c�, p�omienn� noc, kt�rej nigdy nie zapomnicie.

To zapach feromon�w, kt�ry przepe�nia sypialni� w szale uniesie� dw�ch kochank�w. To w�a�nie podczas prze�y� intymnych zmys� w�chu odgrywa fundamentaln� rol�. Zapachy gor�cego cia�a podniecaj� i stymuluj� nasze hormony.

Niezast�piony w sypialni!

Prze�omowy produkt feromonowy, K2 Pheromones, nie ma na celu jedynie zwi�kszenia Twojej atrakcyjno�ci. Jego zadaniem jest sprawi�, by Wasze do�wiadczenia seksualne osi�gn�y poziom, jakiego jeszcze nie znacie. Jego celem jest pot�gowa� Wasze najg��bsze doznania erotyczne, tak aby�cie prze�ywali razem co�, czego nie prze�ywali�cie do tej pory.

Zawiera dwa najlepiej przebadane feromony ludzkie: Androstadienon oraz Estratetraenol, kt�re wed�ug bada� przeprowadzonych metod� podw�jnie �lepej pr�by, zwi�kszaj� podniecenie seksualne a� o 200% w por�wnaniu do placebo!

Kiedy ostatnio zrobi�e� swojemu partnerowi prawdziwy masa� erotyczny?

Daj si� uwie��! Odrzu� rutyn�! W sypialni nie ma na to miejsca. Pozw�l aby jedwabisty w dotyku olejek w pod�wiadomy spos�b pie�ci� Wasze zmys�y. Wystarczy kilkana�cie minut, aby K2 Pheromones osi�gn�� sw� maksymaln� moc stymulacyjn�. Feromony uwalniaj�ce si� powoli z Waszych cia� w podprogowy spos�b pobudzaj� organ VNO, stopniowo zwi�kszaj�c Wasze podniecenie seksualne i pot�guj�c najg��bsze doznania. Pozw�l, by bezwonne sygna�y wysy�ane i odbierane poza Wasz� �wiadomo�ci� prowadzi�y Was w coraz wy�sze pi�tra mi�osnych uniesie�. Pozw�l, by Wasze emocje si�gn�y zenitu. Razem dojdziecie do miejsc, jakich jeszcze nie znacie.

Feromony unisex K2 PHEROMONES (50ML) - olejek z feromonami

K2 Pheromones opracowany zosta� przez lekarza. To pierwszy i jedyny (nie tylko w Europie, ale na ca�ym �wiecie) ekologiczny, naturalny lubrykant, kt�ry, w przeciwie�stwie do pozosta�ych lubrykant�w na rynku, nie powoduje �adnych podra�nie�, ani uczule�. Oparty jest w 100% na olejowych wyci�gach ro�linnych, pozyskiwanych z ekologicznych �r�de�. Nie zawiera silikon�w, perfum, konserwant�w, ani przeciwutleniaczy. W pe�ni bezpieczny i naturalny. Nie znajdziesz drugiego tak zdrowego i naturalnego olejku na rynku.

Dodatkowo, feromony zawarte w K2 Pheromones poprawiaj� nastr�j i uszcz�liwiaj� kobiety. Sam zapach olejku, kt�ry pozostanie w ��ku mo�e sprawi�, �e w ci�gu kolejnych dni b�dziecie odczuwali zwi�kszon� ochot� na seks.

Stosuj�c K2 Pheromones mo�esz zauwa�y� zwi�kszon� ochot� na seks, wzmo�enie podniecenia, przywo�anie pierwotnych, zwierz�cych instynkt�w, rozpalenie t�umionych uczu� i nami�tno�ci.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
199,90 z� 172,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.