Feromony zapachowe Pheromax dla kobiet

Feromony zapachowe Pheromax dla kobiet to nadzwyczaj silnie st�one feromony. Dwa miesi�ce zaj�o nam oraz naszym klientom testowanie nowego produktu. Uzyskane rezultaty przeros�y nasze naj�mielsze oczekiwania. To zdecydowanie jedne z najlepszych feromon�w jakie mieli�my w r�kach.

Feromony zapachowe Pheromax dla kobiet

Absolutny HIT!

Na zachodzie Pheromax okre�lany jest jako produkt klasy Hi-Tech. Wiele lat bada� zaowocowa�o stworzeniem nowoczesnej formu�y, kt�ra w niewiarygodny spos�b wp�ywa na p�e� przeciwn�. Pheromax zawiera nie tylko dwa podstawowe feromony dzia�aj�ce na p�e� przeciwn� (Androstenol, Androstenon), ale r�wnie� nowy, niedawno odkryty Androstadienon. Po��czenie tych trzech silnych feromon�w w bardzo wysokim st�eniu oraz odpowiednich proporcjach skutkuje powstaniem mieszanki wybuchowej. Ten produkt, w przeciwie�stwie do wielu tanich �rodk�w, dzia�a tak, jak powinien ju� od pierwszego u�ycia - gwarantowane.

Dzia�anie Pheromax cechuje si� silnym pobudzeniem seksualnym. Mimo, �e brzmi to niewiarygodnie, po jego u�yciu momentalnie stajesz si� wyj�tkowo atrakcyjny, b�d� atrakcyjna dla otaczaj�cych Ci� os�b przeciwnej p�ci. Natomiast, pozosta�e osoby traktuj� Ci� z nale�ytym szacunkiem oraz powa�aniem.

Pheromax jest stale wykorzystywany przez niekt�rych m�czyzn oraz kobiety w klubach, czy podczas spotka� towarzyskich, by wywo�a� po��danie w partnerze. Osoby, kt�re zdaj� sobie spraw� z pot�gi dzia�ania prawdziwych feromon�w, mog� korzysta� z niewiarygodnych mo�liwo�ci jakie daje 14ml flakon Pheromax. Wykorzystaj go w spos�b, jaki lubisz.

Maksymalne st�enie

UWAGA! Produkt o ekstremalnej koncentracji feromon�w! W ka�dym stylowym, srebrnym flakonie znajduje si� niewiarygodnie du�a ilo�� feromon�w. Zawiera ��cznie 5mg feromon�w w 14ml flakonie, posiada wi�c st�enie w wysoko�ci 0,035%, kt�re jest wyczuwalne. Produkt bardzo wydajny.

Wp�yw na p�e� przeciwn�

Osoby przebywaj�ce w Twoim towarzystwie staj� si� rozmowne, towarzyskie, czasami sk�onne do flirtu. Zwi�kszasz po��danie oraz zainteresowanie swoj� osob�. Stajesz si� osob� bardziej atrakcyjn� seksualnie.

Wp�yw na konkurent�w

Twoi konkurenci traktuj� ci� z wi�kszym szacunkiem. Szukaj� Twojej aprobaty. Stajesz si� osob� dominuj�c� w towarzystwie.

Wp�yw na Twoj� osob�

Po zastosowaniu Pheromax stajesz si� pobudzony, wzrasta Twoja spontaniczno��, b�yskotliwo�� oraz pewno�� siebie i nie ma to nic wsp�lnego z Twoim nastawieniem.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
299,90 z� 269,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.