Fleshlight Girls: Lia19

Fleshlight Girls i znana z internetowych zdj�� i film�w dla doros�ych - Lia19. Mamy przyjemno�� zaoferowa� Ci Lia19 Fleshlight!

Fleshlight Girls: Lia19

Wierna kopia idea�u!

Fleshlight z przyjemno�ci� prezentuj� Fleshlight Lia19 wyposa�on� w struktur� Lotus. Ka�dy wk�ad jest zbudowany tak, by dostarcza� dreszczyku emocji... dok�adnie w ten sam spos�b jak robi to Lia19. Ka�da tuba Fleshlight jest stworzona tak, by jak najwierniej odwzorowa� jej rzeczywist� pochw�. Dodatkowo wewn�trz cechuje si� najwy�szej klasy struktur� Lotus. Fleshlight zosta� zaprojektowany, aby dostarcza� Ci jak najbardziej realistycznych dozna� z obcowania z pochw� Lia19 - nie ma wierniejszej kopii!

Fleshlight Girls: Lia19

Oto co Paris chce Ci przekaza�:

"Hej przystojniaku! Fajnie, �e wpad�e�. Jestem Lia19 i mam co� co na pewno polubisz! Jest to m�j w�asny Fleshlight Lia19, kt�ry zosta� stworzony specjalnie z my�l� o Tobie. To jeszcze nie koniec. Struktura Lotus nie tylko wyglada z zewn�trz dok�adnie jak ja... ca�y jej �rodek jest idealn� kopi� mojej pochwy. Poczujesz jakby� by� na prawd� we mnie! Wiem, �e mam liczne grono fan�w moich fotek i produkcji filmowych. W�a�nie dlatego zdecydowa�am si� na ten Fleshlight, aby�cie wszyscy mogli mnie mie� zawsze, wsz�dzie i kiedy tylko macie ochote! Na co jeszcze czekasz?!"

Fleshlight Girls: Lia19

Struktura Lotus

Faktura ta zosta�a stworzona by podczas u�ywania dostarczy� Tobie jak najbardziej realnych odczu�. W tym celu Fleshlight Lia19 jest zaprojektowany tak, �e na pocz�tku jest bardzo ciasno - by po wej�ciu g��biej okaza�o si� bardziej komfortowo. Dodatkowo celem osi�gni�cia pe�nego realizmu pochwa wyposa�ona jest w w�ze� oraz 4 nastepuj�ce po sobie komory, kt�re przy odrobinie fantazji doprowadz� Ci� do szale�stwa!

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
349,90 z� 294,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.