Gra dla doros�ych Erotyczny Masa�

Ekskluzywna gra karciana dla doros�ych wprowadzaj�ca w magiczny �wiat erotycznego masa�u, przeznaczona dla par, chc�cych spr�bowa� czego� nowego w sferze intymno�ci.

Gra zawiera 52 karty podzielone na 8 zestaw�w kolorystycznych - ka�dy kolor oznacza masa� jednej wyodr�bnionej cz�ci cia�a. Ka�da karta zawiera opis wykonania czynno�ci zwi�zanych z masa�em erotycznym, wskazuj�c jednocze�nie (za pomoc� zdj��) technik� masa�u jak� nale�y zastosowa�.

Gra dla doros�ych Erotyczny Masa�

Olejek do masa�u

Gra zawiera r�wnie� specjalny olejek do masa�u o zapachu pomara�czowo-cynamonowym, zwi�kszaj�cy przyjemno�� dotyku.

Gra dla doros�ych Erotyczny Masa�

Romantyczny nastr�j

Do gry zosta�y do��czone tak�e aromatyczne, indyjskie kadzide�ka oraz p�yta CD z muzyk� relaksuj�c�. Pomog� one zbudowa� odpowiedni nastr�j.

Gra dla doros�ych Erotyczny Masa� Gra dla doros�ych Erotyczny Masa�

Gra zawiera:

  • Ekskluzywne 52 karty zdradzaj�ce techniki masa�u erotycznego, dzi�ki kt�rym poznacie magi� nami�tnego dotyku.
  • Delikatny pomara�czowo-cynamonowy olejek do masa�u, kt�ry zapewni Wam niepowtarzaln� zabaw� mi�osn�, zwi�kszaj�c przyjemno�� wzajemnego dotyku.
  • Pachn�ce kadzide�ka, kt�re wype�ni� Wasz� sypialni� zmys�owym aromatem, dzia�aj�cym jak afrodyzjak.
  • P�yt� z muzyk� relaksuj�c�, kt�ra stworzy atmosfer� przyjemnego odpr�enia oraz spot�guje Wasze doznania.
  • Zasady gry wprowadzaj�ce w tajemniczy �wiat erotycznego masa�u. Opisuj� one m.in. wszystkie techniki masa�u niezb�dne do zabawy oraz dwie mo�liwo�ci prowadzenia rozgrywki.

Erotyczny masa� to ekskluzywna gra, kt�ra:

  • gwarantuje nami�tn� przygod� w sypialni,
  • pozwoli dok�adnie pozna� cia�o partnerki/partnera,
  • odkryje przed Wami nowe sposoby sprawiania przyjemno�ci ukochanej osobie,
  • pobudza wyobra�ni� i uruchamia wszystkie zmys�y rozkoszy,
  • pomo�e Wam odnale�� wsp�lny rytm mi�osnych zabaw.
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
89,90 z� 74,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.