Gra mi�osna dla par Tajemnica

Gra Tajemnica jest to gra karciana, kt�ra jest przeznaczona przede wszystkim dla par, kt�re chc� o�ywi� wsp�ln� codzienno�� oraz umocni� podstawy zwi�zku poprzez zwi�kszenie zaanga�owania w jego budow�.

Charakter gry jest d�ugoterminowy. Czas jej trwania jest uzale�niony od innych, codziennych obowi�zk�w "Jej" i "Jego". Tak�e przygotowanie jednej niespodzianki mo�e potrwa� nawet kilka dni. Para mo�e wi�c uczestniczy� w zabawie nawet przez kilka miesi�cy, co sprawia, �e mi�osne efekty wsp�lnych stara� nabieraj� trwa�ego charakteru.

Gra mi�osna dla par Tajemnica

Niesamowita gra

Gra sk�ada si� ze specjalnie przygotowanych 54 kart podzielonych na 2 zestawy - dla Niej i dla Niego. Ka�da losowa karta zawiera wskaz�wk� jak sprawi� przyjemno�� ukochanej osobie przez niespodzianki i drobne gesty. Karty losowane s� na przemian przez kobiet� i m�czyzn�, z tym, �e ka�da kolejna karta jest losowana dopiero, gdy zadanie z poprzedniej zosta�o wykonane.

Na kartach znajduj� si� opisy ma�ych i wi�kszych przyjemno�ci oraz mi�osnych niespodzianek i gest�w, kt�re w tajemnicy b�dziecie wykonywa� dla siebie nawzajem.

Wyobra� sobie, �e dostajesz w pracy mms'a z pikantnym zdj�ciem partnerki i zaproszeniem na spotkanie lub przygotowuje ona dla Ciebie ciep�� k�piel i siebie na deser.

Gra mi�osna dla par Tajemnica

Wyobra�cie sobie �e wsp�lnie, za pomoc� poczty e-mail piszecie erotyczne opowiadanie, opisuj�c zachowania bohater�w lub przez jeden dzie� musicie porozumiewa� si� bez u�ycia s��w.

Wyobra� sobie, �e przez tydzie� w zupe�nie niespodziewanych momentach znajdujesz kwiatka z wyznaniem mi�osnym od partnera lub przez jaki� czas czyta Ci on wieczorem do poduszki twoj� ulubion� ksi��k�.

W tej grze nie ma przegranych!

Oboje zyskujecie rado�� z dobrej zabawy i przyjemno�� z obdarowywania si� mi�osnymi gestami. Musicie tylko zachowa� Tajemnic�. Utrzyma� zadanie w sekrecie do czasu jego wykonania. Zaskakujcie si� mi�osnymi gestami.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
69,90 z� 59,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.