Senstra krem (60ml)

Senstra to do miejscowego aplikowania, kt�ry wzmaga podniecenie, pop�d i przyjemno�� z seksu jak r�wnie� si�� dozna� kobiety podczas stosunku. Krem s�u�y do u�ytku miejscowego w rejonie kobiecych narz�d�w p�ciowych.

Wi�kszo�� kobiecych problem�w z potencj� wynika z niedostatecznego ukrwienia narz�d�w p�ciowych. Senstra nie tylko zwi�ksza si�� dozna�, ale tak�e pomaga w lepszym nawil�eniu pochwy eliminuj�c w ten spos�b jedn� z najpowa�niejszych przeszk�d w cieszeniu si� udanym seksem przez kobiety.

Senstra niemal natychmiast wywo�uje uczucie ciep�a oraz pobudzenia. To powoduje m.in. stymulacj� �echtaczki co prowadzi do wi�kszego podniecenia oraz wi�kszej satysfakcji.

Senstra krem

Zalety kremu Senstra:

 • wzmaga si�� reakcji seksualnych,
 • zwi�ksza pop�d,
 • wzmaga si�� dozna�,
 • zwi�ksza wra�liwo�� narz�d�w p�ciowych,
 • dzia�a nawil�aj�co,
 • zwi�ksza przyjemno�� u kobiet, ale tak�e u m�czyzn,
 • skuteczno�� potwierdzona badaniami klinicznymi,
 • w 100% bezpieczna,
 • zawiera tylko naturalne sk�adniki,
 • ma neutralne Ph
 • nie wywo�uje skutk�w ubocznych,
 • higieniczne i wygodne opakowanie.

Przyjemne ciep�o + Libido:

Senstra gwarantuje lepsze rezultaty ni� inne produkty, poniewa�, powoduje uczucie ciep�a i podniecenia. Inne produkty zapewniaj� raczej ch�odz�cy efekt a zawdzi�czaj� to wy��cznie zawarto�ci mentolu.

Kobieta mo�e osi�gn�� orgazm tylko poprzez ci�g�� stymulacj� maksymalnie uwra�liwionej �echtaczki. Chocia� zaleca si� aplikacj� kremu Senstra tylko na �echtaczk�, a nie na inne rejony narz�d�w p�ciowych to kombinacja naturalnych substancji ro�linnych powoduje dodatkowe nawil�enie pochwy. Zadaniem l-argininy jest pobudzenie produkcji tlenku azotu, co powoduje rozszerzenie delikatnych tkanek pochwy. Je�li kobieta odczuwa przyjemno�� podczas stosunku p�ciowego, w przysz�o�ci ch�tniej b�dzie inicjowa� i akceptowa� seks. Ten rodzaj potencji nie zale�y od poziomu hormon�w, ale raczej od wcze�niejszych do�wiadcze� kobiety. Senstra mo�e pom�c ka�dej kobiecie osi�ga� niesamowite orgazmy zw�aszcza je�li jej partner tak�e si� o to postara. By Senstra zadzia�a�a w pe�ni ze strony partnera potrzebny jest wysi�ek w celu pobudzenia partnerki. Dla przyk�adu: ca�owanie, pieszczoty, stymulowanie stref erogennych. Do udanej gry wst�pnej nale�y zaliczy� r�wnie� przyjemne, relaksuj�ce zapachy oraz o�wietlenie. Wszystkie te czynniki pobudzaj� impulsy nerwowe w rdzeniu kr�gowym, narz�dach p�ciowych a w szczeg�lno�ci w �echtaczce, co prowadzi do jej erekcji.

Kilka bada� naukowych wykaza�o, ze ponad 40% kobiet cierpi na r�nego typu dysfunkcje seksualne. Problemy te zosta�y podzielone na cztery kategorie. Trzy z nich s� zwi�zane z gorszym ukrwieniem kobiecych narz�d�w intymnych. Szczeg�lnie gorsze kr��enie krwi w �echtaczce mo�e utrudni� lub nawet uniemo�liwi� osi�gni�cie orgazmu.

Senstra powoduje natychmiastowy nap�yw krwi do genitali�w, co w raz ze stymulacj� ze strony partnera doprowadza kobiet� do orgazmu.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
89,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.