Senstra (30 tabletek)

Senstra jest przeznaczona specjalnie dla tych kobiet, kt�re pragn� wspom�c swoje doznania seksualne, libido, wytrzyma�o��, osi�gane orgazmy, nawil�enie narz�d�w intymnych oraz satysfakcj� z seksu oraz osi�ganych szczytowa�.

Senstra tabletki

Rewolucyjna & naturalna formu�a

Sk�ad preparatu Senstra jest dobrany w taki spos�b by wp�ywa� pozytywnie na zdrowie oraz dodawa� energii. Energii tak bardzo potrzebnej kiedy chcemy budowa� bliskie relacje z partnerem oraz owocne �ycie seksualne. Wraz z pojawieniem si� niekt�rych chemicznych lek�w na potencj� spo�eczno�� naukowa stara�a si� znale�� lekarstwo na wszystkie problemy seksualne: popraw� fizjologicznych mo�liwo�ci, energii i wytrzyma�o�ci seksualnej. Szukano specyfiku, kt�ry by�by tak samo skuteczny w przypadku m�czyzn jak i kobiet.

Senstra to ca�kowicie naturalny suplement diety imituj�cy w organizmie reakcje, kt�re powinny zachodzi� naturalnie, lecz czasami nie zachodz�. Jednym z g��wnych sk�adnik�w Senstra jest l-arginina, kt�ra zwi�ksza kr��enie krwi w tkankach �echtaczki oraz jej okolicach. Dzieje si� tak, poniewa� arginina bierze udzia� w produkcji tlenku azotu (NO), kt�ry rozlu�nia �cianki naczy� krwiono�nych. Tlenek azotu (NO) produkowany z argininy pomaga kobiecie osi�gn�� stan fizjologiczny pozwalaj�cy na odbycie stosunku. Znacznie wzrasta tak�e cz�stotliwo�� odbywanych stosunk�w. Jest to naprawd� ekscytuj�ce, gdy� umo�liwia to ka�dej kobiecie cieszenie si� lepszym seksem.

Kolejnym rewolucyjnym sk�adnikiem preparatu Senstra jest Johimba lekarska (Corynanthe yohimbe). Zio�o to jest u�ywane ju� od wielu lat w celu zwi�kszenia przyjemno�ci podczas seksu. Yohimbe sta�a si� bardzo popularna dzi�ki swojej w�a�ciwo�ci zwi�kszania libido oraz ukrwienia narz�d�w p�ciowych.

Wyj�tkowe po��czenie

Podw�jnie �lepa pr�ba crossover dotycz�ca sprz�onego dzia�ania johimbiny wraz z arginin� w�r�d kobiet z problemami seksualnymi wykaza�a zwi�kszenie pobudzenia fizycznego w por�wnaniu z placebo. Tylko kombinacja johimbiny oraz argininy da�a pozytywne efekty - �adna z substancji nie by�a skuteczna osobno. Senstra zawiera starannie dobrane ilo�ci argininy oraz johimbiny.

Senstra dla kobiet zawiera r�wnie� inne wa�ne dla potencji zio�o: Ziele Damiana, kt�re wspomaga i intensyfikuje doznania seksualne. Damiana to naturalny afrodyzjak u�ywany od tysi�cleci przez kobiety z problemami hormonalnymi. Olejek z li�ci Damiana zawiera substancje chemiczne zwane terpenami. Badacze widz� zwi�zek mi�dzy terpenami a innymi substancjami nale��cymi do grupy feromon�w. Ziele to wzmaga libido w g��wnej mierze dzi�ki swojej zdolno�ci wi�zania progesteronu. Badania naukowe udowodniaj�, �e zbyt niski poziom progesteronu (zw�aszcza u kobiet po menopauzie) prowadzi do spadku pop�du p�ciowego. Je�li wi�c, wyci�g z ziela Damiana potrafi na�ladowa� dzia�anie samego progesteronu, Damiana mo�e teoretycznie zwi�ksza� libido u kobiet z niskim poziomem tego hormonu.

Innymi zio�ami uzupe�niaj�cymi sk�ad produktu s�: Epimedium oraz �wierzbiec w�a�ciwy (Macuna pruriens). Epimedium to kolejny afrodyzjak a najnowsze badania wykaza�y, �e to zio�o tak�e mo�e poprawi� zar�wno m�ski jak i �e�ski pop�d p�ciowy oraz satysfakcj� z seksu. Badania przeprowadzone w Szanghaju oraz Stanach Zjednoczonych udowodni�y, �e ro�lina ta pot�guje libido, wzmaga kr��enie krwi w genitaliach a tak�e mo�e z�agodzi� symptomy menopauzy. Kolejnym kluczowym sk�adnikiem jest �wierzbiec w�a�ciwy. Zio�o to wykazuje zdolno�� zwi�kszania produkcji aminokwasu L-Dopa, hormonu 'dobrego nastoju', kt�ry pomaga nam si� zrelaksowa� i silniej prze�ywa� doznania seksualne.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
200,00 z� 149,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.