Otwieralny Masturbator Flip Hole Tenga

Otwieralny Masturbator Flip Hole Tenga jest najlepszym na �wiecie masturbatorem dla m�czyzn. Jest to urz�dzenie, kt�re ma da� Ci najlepsze i najbardziej zmys�owe doznania.

Wi�kszo�� firm staraj�cych si� z nami konkurowa� pr�buje kopiowa� wagin�. My jednak skupili�my si� najbardziej na doznaniach jakie oferowane maj� by� u�ytkownikowi. Dlatego FLIP HOLE nie zosta� zaprojektowany jako imitacja waginy.

Otwieralny Masturbator Flip Hole Tenga

Niezwyk�y elastomer

Wn�trze tego masturbatora wykonane jest z elastomeru daj�cego odczucie ultra mi�kko�ci. Wewn�trzne ukszta�towanie jest r�wnie� zdumiewaj�ce - ka�dy centymetr ma tutaj swoj� unikaln� funkcj�. Elastyczna obudowa, wyposa�ona w trzy przyciski daje Ci ca�kowit� kontrol� nad stymulacj�.

Otwieralny Masturbator Flip Hole Tenga

Unikalna funkcja FLIP

FLIP HOLE jest pierwszym masturbatorem na �wiecie, kt�ry mo�na w pe�ni otworzy�. Dzi�ki temu niezwykle �atwe jest utrzymanie go w czysto�ci i zachowanie higieny u�ytkowania przez ca�y czas. Tenga FLIP HOLE nie posiada wibratora, jednak dzi�ki swojej unikalnej konstrukcji i zastosowaniu specjalnych materia��w zapewnia znacznie lepsze odczucia ni� podobne urz�dzenia z wibratorami. Tenga FLIP HOLE jest urz�dzeniem wielokrotnego u�ytku.

Otwieralny Masturbator Flip Hole Tenga

Trzy lubrykanty w komplecie

Produkt jest standardowo dostarczany z pr�bk� trzech p�yn�w nawil�aj�cych marki Tenga.

Najwy�sza jako��

Japo�skie masturbatory TENGA to aktualnie numer 1 na �wiecie! Wysoka jako�� wykonania i elegancki design. Dzi�ki technologii XXI wieku zapewniaj� odczucia, kt�rych nie zazna�e� nigdy wcze�niej. To rewolucja w dziedzinie masturbacji.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
499,90 z� 439,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.