Phallosan - pas z pr�ni�

Phallosan - pas z pr�ni�, kt�ry s�u�y do rozci�gania penisa. Trwale powi�kszony penis bez konieczno�ci operacji sta� si� rzeczywisto�ci�. Phallosan pozwala na permanentne wyd�u�enie i zwi�kszenie obwodu penisa w ci�gu zaledwie kilku miesi�cy u�ywania.

Phallosan jest w 100% naturalnym i bezpiecznym produktem medycznym. Zosta� sklasyfikowany przez European Public Health Authorities jako produkt medyczny klasy 1 "bez efekt�w ubocznych". Phallosan posiada r�wnie� certyfikat jako�ci CE.

Phallosan
  • Poniewa� kuracja jest bezbolesna, mo�e by� stosowana nawet do 8 godzin dziennie. Jej powodzenie zale�y od d�ugo�ci i cz�stotliwo�ci stosowania.
  • Pr�nia wytworzona w kondomie zapobiega wysuwaniu si� z niego cz�onka.
  • Napi�cie mo�e by� dowolnie regulowane na pasku.
  • Poszczeg�lne cz�ci czy�ci si� z �atwo�ci�. Do zestawu do��czona jest szczeg�owa instrukcja, kt�ra pomaga w obs�udze urz�dzenia.
Phallosan
  • R�ne rozmiary kondom�w zapewni� doskona�e dopasowanie.
  • Elastyczny kondom rozci�ga si� r�wnie� w przypadku spontanicznych erekcji.
  • Napi�cie wywierane przez kondom stwarza pr�ni�, kt�ra z kolei rozk�ada wytworzon� si�� r�wnomiernie i, co najwa�niejsze, bezbole�nie na ca�ej d�ugo�ci cz�onka.
  • Jest to produkt medyczny ze znakiem CE.

Phallosan w badaniach klinicznych

Na pocz�tku roku 2004, zdecydowali�my si� przeprowadzi� badania dotycz�ce powi�kszania penisa. W czerwcu rozpocz�li�my badanie ortopedycznego pasa rozci�gaj�cego Phallosan pod okiem specjalist�w urolog�w. Na pocz�tku zmierzono d�ugo�� i obw�d penisa w stanie spoczynku, jak i w stanie wzwodu. Wyniki zosta�y udokumentowane zdj�ciami, zapewniaj�c zarazem anonimowo�� badanym m�czyznom.

Phallosan
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
1099,00 z� 899,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.