Viamax Maximizer

Viamax Maximizer to suplement diety najnowszej wykorzystuj�cy m.in. rol� tlenku azotu w prawid�owych funkcjach seksualnych m�czyzny. Dzia�a rozkurczaj�co na naczynia krwiono�ne. Powoduje zwi�kszenie przep�ywu krwi, a w konsekwencji siln� potencj� i powi�kszenie penisa u m�czyzny.

Za badania nad nim w 1998 roku trzech ameryka�skich naukowc�w Robert Furchgott, Louis Ignarro i Ferid Murad otrzyma�o Nagrod� Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Odkryli oni, �e kom�rki wy�cielaj�ce naczynia krwiono�ne pod wp�ywem r�nych bod�c�w wytwarzaj� cz�steczki tlenku azotu (NO). W momencie podniecenia m�zg wysy�a sygna�y do nerw�w w narz�dach p�ciowych, kt�re uruchamiaj� powstawanie tlenku azotu. Nast�pnie tlenek azotu powoduje produkcj� cGMP, substancji odpowiadaj�cej za rozszerzanie si� naczy� krwiono�nych. Dzi�ki cGMP naczynia krwiono�ne narz�d�w p�ciowych wype�niaj� si� krwi�.

Viamax Maximizer

Osi�gniesz maksymalne rezultaty:

  • powi�kszony penis,
  • super potencja,
  • intensyfikacja orgazmu,
  • zwi�kszona obj�to�� wytrysku.

Proporcjonalny wzrost d�ugo�ci penisa, zwi�kszony obw�d penisa

Penis sk�ada si� z trzech g��wnych kom�r, kt�re wype�niaj� si� krwi� podczas erekcji. Dwie najwi�ksze u g�ry Corpora Covernosa i mniejszej na dole Corpus Spongisum. Podczas erekcji w�a�nie te komory zbudowane z cia� jamistych otwieraj� si� na wp�ywaj�c� krew, im wi�cej b�dzie mog�o jej tam wp�yn�� oraz im wi�cej jej si� tam zatrzyma tym Tw�j penis stanie si� pot�niejszy.

Niesamowicie silne erekcje i potencja

B�dziesz czu� jak Tw�j cz�onek staje si� nabrzmia�y, a Twoja partnerka b�dzie odnosi� wra�enie rozci�gania �cianek pochwowych. Wypr�bujcie r�ne pozycje seksualne - b�dziecie zaskoczeni intensywno�ci� dozna�.

Zwi�kszenie obj�to�ci wytrysku nasienia niezwykle intensywne orgazmy

Efekty dostrze�esz ju� po kilku dniach stosowania. Ty i Twoja partnerka b�dziecie zaskoczeni swoimi reakcjami, poniewa� nast�pi znaczny wzrost odczuwania przyjemno�ci seksualnych.

Wi�ksza witalno��, zdrowie i energia

B�dziesz zdumiony swoj� witalno�ci�. Czekaj� Ci� pot�ne erekcje, kt�re �atwiej b�dzie Ci kontrolowa�. Wi�ksza ilo�� produkowanego nasienia spowoduj�, �e b�dziesz zdolny nawet do wielokrotnych orgazm�w.

Viamax Maximizer

Producentem preparat�w ca�ej serii Viamax jest znana i bardzo dobra firma szwedzka BioNordica Cosmetic & Suplements AB. Istniej�ca na trudnym rynku europejskim, ciesz�c si� wielkim uznaniem swoich klient�w. Wprowadza nowe produkty, prowadzi w�asne badania. Wszystkie produkty s� wytwarzane przy zachowaniu restrykcyjnych zasad Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) & Good Manufacturing Practises (GMPs). Jest cz�onkiem instytucji i organizacji dbaj�cych w szczeg�lny spos�b o jako�� wytwarzanych specyfik�w posiadaj�c ich dodatkowe certyfikaty jako�ciowe. Produkuje ca�� gam� �rodk�w poprawiaj�cych jako�� �ycia intymnego kobiety i m�czyzny.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
200,00 z� 179,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.