Male Edge

Male Edge to urz�dzenia do powi�kszania penisa znane na ca�ym �wiecie. Udowodniono klinicznie, �e urz�dzenia do powi�kszania penisa Male Edge powi�kszaj� rozmiar Twojego penisa. Ponadto, s� polecane przez najlepszych lekarzy.

Male Edge Pro

Male Edge BASIC

W przypadku zestawu Male Edge BASIC, BASIC (PODSTAWOWY) nie oznacza gorszej jako�ci. Tak naprawd�, urz�dzenie do powi�kszania penisa jest dok�adnie takie samo we wszystkich trzech zestawach: zestaw Male Edge BASIC nie zawiera tylko niekt�rych dodatkowych element�w. Podobnie jak wszystkie trzy zestawy z urz�dzeniem Male Edge, zestaw niebiesko-bia�y zawiera linijk�, gumowy pasek i tr�jwymiarowy film instrukta�owy na p�ycie mini DVD. Oferujemy r�wnie� 24-godzinny dost�p do indywidualnego programu szkoleniowego on-line, kt�ry pomo�e Ci w pe�ni korzysta� z Twojego nowego urz�dzenia do powi�kszania penisa.

Male Edge EXTRA

Elegancki zielono-czarny zestaw Male Edge EXTRA zawiera wiele przydatnych dodatk�w i cz�ci zapasowych, dzi�ki kt�rym zaoszcz�dzisz zar�wno czas jak i pieni�dze. Opr�cz akcesori�w znajduj�cych si� w Male Edge BASIC, nasz najlepiej sprzedaj�cy si� zestaw z urz�dzeniem do powi�kszania penisa zawiera tak�e torb� podr�n�, dwa gumowe paski oraz opask� ochronn�. Maj�c Male Edge EXTRA, masz tak naprawd� wszystko czego potrzebujesz, aby zrealizowa� sw�j cel.

Male Edge PRO

Je�eli oczekujesz czego� wi�cej od Male Edge, to w�a�nie zestaw PRO z urz�dzeniem do powi�kszania penisa jest najlepszy dla Ciebie. Zestaw PRO zawiera wszystkie akcesoria, kt�re mo�na znale�� w zestawach BASIC i EXTRA, a ponadto cztery gumowe paski, dwie zapasowe opaski oraz gaz�. Elegancki czerwono-czarny Male Edge PRO umieszczony w zgrabnym czerwonym pude�ku, jest najlepszym zestawem z urz�dzeniem do powi�kszania penisa i zawiera absolutnie wszystko czego m�g�by� potrzebowa�.

Male Edge Pro

Trakcja penisa - wyja�nienie

U�ywaj�c Male Edge, masz gwarantowane, �e Tw�j penis stanie si� wi�kszy, a to dlatego, �e dzia�anie tego urz�dzenia opiera si� na prostej, ale skutecznej metodzie powi�kszania znanej jako "trakcja". Udowodniono klinicznie, �e metoda ta zwi�ksza zar�wno d�ugo�� jak i obw�d penisa.

Wi�c co to jest trakcja penisa?

Trakcja penisa to bezpieczna i bezbolesna metoda, kt�ra powoduje trwa�y przyrost penisa. W wielu przypadkach, m�czy�ni u�ywaj�cy Male Edge zwi�kszaj� rozmiar swojego penisa nawet o kilkana�cie centymentrów!

Trakcja dzia�a na zasadzie powolnego rozci�gania trzonu penisa. To powoduje podzia� i mno�enie si� kom�rek - znany proces zwany cytokinez�. Z czasem nast�puje wzrost nowej tkanki na ca�ej d�ugo�ci penisa. Tw�j penis staje si� wyra�nie d�u�szy i grubszy - jest to kwestia tygodni lub miesi�cy.

Male Edge Pro

Panujesz nad sytuacj�

W przypadku opartego na metodzie trakcji urz�dzenia Male Edge, to Ty decydujesz ile trakcji zastosowa� przy wyd�u�aniu penisa. Ty tak�e decydujesz jak d�ugo b�dziesz nosi� to urz�dzenie. Im d�u�ej b�dziesz je nosi�, tym wi�kszy b�dzie Tw�j penis. A gdy b�dziesz ju� zadowolony z nowego rozmiaru swojego penisa, mo�esz po prostu przesta� u�ywa� Male Edge. W ko�cu to Ty stawiasz sobie za cel powi�kszenie penisa - a Male Edge pomo�e Ci w jego realizacji.

Niezawodna metoda

Trakcja nie jest niczym nowym. Lekarze i chirurdzy od lat stosuj� t� metod� do wyd�u�ania ko�czyn i palc�w. Metody tej u�ywaj� r�wnie� niekt�re plemiona do wyd�u�ania m.in. warg, szyi, ma��owin usznych i nos�w.

W trakcji wspania�e jest to, �e wykorzystuje ona naturalny potencja� wzrostu Twojego cia�a. Innymi s�owy, trakcja nie wymaga od Twojego cia�a robienia czego�, czego nie robi�o nigdy wcze�niej. W przypadku Male Edge, zastosowali�my t� niezawodn� metod� i opracowali�my naprawd� innowacyjne urz�dzenie; urz�dzenie, kt�re mo�esz swobodnie u�ywa� w domu, aby powi�kszy� swojego penisa.

Powi�ksz rozmiar swojego penisa

Bezpieczn� i naturaln� alternatyw� dla operacji jest urz�dzenie do powi�kszania penisa Male Edge, kt�re dos�ownie sprawi, �e Tw�j penis znowu zacznie rosn��. Zyskasz dodatkowe centymetry, kt�rych pragniesz oraz pewno�� siebie, na kt�r� zas�ugujesz.

Trwa�y przyrost penisa

Ka�dy przyrost penisa, kt�ry zawdzi�czasz Male Edge b�dzie trwa�y, poniewa� urz�dzenie to powoduje mikroskopijne i makroskopijne zmiany w penisie. Kiedy powi�kszysz swojego penisa za pomoc� Male Edge, dodatkowe centymetry zostan� ju� na zawsze.

Pr�by kliniczne wykaza�y, �e wszyscy m�czy�ni, kt�rzy u�ywaj� naszego urz�dzenia do powi�kszania penisa - i s�uchaj� naszej prostej rady - b�d� cieszy� si� d�u�szym i grubszym penisem.

Silniejsze erekcje

Urz�dzenie do powi�kszania penisa Male Edge NIE powoduje s�abszych erekcji. Tak naprawd� wielu m�czyzn uwa�a, �e ich erekcje staj� si� znacznie silniejsze po u�ywaniu Male Edge, a to z powodu zwi�kszonej aktywno�ci kom�rek i zwi�kszonego przep�ywu krwi jaki nast�puje.

Male Edge Basic Male Edge Basic Cena:
349,90 z�
379,90 z�
Male Edge Extra Male Edge Extra Cena:
399,90 z�
439,90 z�
Male Edge Pro Male Edge Pro Cena:
429,90 z�
499,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.