Penis Plus

Penis Plus s�u�y do wygodnego i dyskretnego rozci�gania penisa. Zapewnia b�yskawiczny przyrost d�ugo�ci penisa! 200 ty� sprzedanych w USA w 2007 r!

Penis Plus

Penis Plus jest prosty w u�yciu. B�dziesz zaskoczony, jak szybko uda Ci si� zastosowa� PenisPlus+, delikatn� metod� wyd�u�ania cz�onka. Prosto, szybko i dyskretnie!

Penis Plus mo�na nosi� ca�kowicie dyskretnie pod codziennym ubraniem wywieraj�c sta�e naci�ganie cz�onka. Trzon i cia�ka jamiste s� po��czone z elastyczn� ta�m�, kt�ra owini�ta jest wok� pasa. Poprzez skracanie lub wyd�u�anie mi�kkiego paska mo�na indywidualnie dopasowa� si�� naci�gaj�c�.

Rozci�ganie cz�ci cia�a to tradycyjny zwyczaj u ludzi, kt�rzy wci�� �yj� w naturalnym �rodowisku. Penis Plus dzia�a zgodnie z zasad�, kt�ra musi wydawa� si� sensacj� dla naszej zachodniej cywilizacji, chocia� jest ona stosowana przez ludy pierwotne od wiek�w.

Penis Plus

Penis Plus

 • 200 ty� sprzedanych w USA w 2007r,
 • przyrost d�ugo�ci penisa,
 • pewne prostowanie krzywizny penisa!,
 • skutecznie i bezpiecznie.

Korzy�ci ze stosowania Penis Plus

 • dowolnie regulowana si�a naci�gaj�ca,
 • nie zawiera twardych materia��w,
 • nie zawiera sztywnych mechanizm�w,
 • nie wymaga pr�t�w ani techniki teleskopowej,
 • jest bezkompromisowy,
 • PENISPLUS+ jest mi�kki, nie powoduje b�lu i ma udowodnion� skuteczno��,
 • niedostrzegalny nawet pod obcis�ym ubraniem, jak np. d�insy,
 • w pe�ni skuteczny, nawet je�eli stosuje si� go w pozycji siedz�cej,
 • odpowiedni dla ka�dego rozmiaru penisa i rozmiaru �o��dzi,
 • posiada roczn� gwarancj�.

Penis Plus jest niesamowicie skuteczny!

Przy rozci�ganiu przez 3 - 4 godziny dziennie, wzrost inicjowany jest ju� po kilku tygodniach. Je�eli urz�dzenie stosuje si� regularnie, po��dany efekt jest widoczny i mo�e zosta� zmierzony. Ty sam zadecydujesz o d�ugo�ci swego cz�onka poprzez d�ugo�� stosowania metody.

Penis Plus
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
800,00 z� 599,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.