Penis XL New Edition

Penis XL New Edition s� to od�ywcze suplementy diety bazuj�ce na naturalnych, zio�owych sk�adnikach powoduj�ce proporcjonalne trwa�e wyd�u�enie waszego penisa, sprawiaj� �e w trakcie wzwodu jest on zawsze twardszy i pe�niejszy, zwi�kszaj� tym samym wasz� pewno�� siebie oraz satysfakcj� partnerki.

 • Pierwsze efekty widoczne s� ju� po 2 tygodniach stosowania,
 • Gwarantowany przyrost d�ugo�ci penisa,
 • Stosowanie jednocze�nie 2 metod,
 • Rewelacyjna alternatywa dla drogich specyfik�w ameryka�skich.
Penis XL New Edition

Penis sk�ada si� z trzech g��wnych kom�r, kt�re wype�niaj� si� krwi� podczas erekcji. Dwie najwi�ksze u g�ry Corpora Covernosa i mniejszej na dole Corpus Spongisum. Podczas erekcji w�a�nie te komory zbudowane z cia� jamistych otwieraj� si� na wp�ywaj�c� krew. Wi�ksza ilo�� krwi oznacza wi�kszego penisa.

Penis jest zbudowany przede wszystkim z rozci�gliwych i spr�ystych element�w cia� jamistych. To od nich zale�y wielko�� waszego penisa - im bardziej one si� rozci�gn� tym staje si� masywniejszy. Organizm cz�owieka ma du�e zdolno�ci adaptacyjne. W�a�nie ta cecha jest wykorzystywana przez preparaty powi�kszaj�ce powoduj�ce stopniowy coraz wi�kszy nap�yw krwi do penisa, przez co cia�a jamiste przystosowuj�c si� do tych zmian staj� si� bardziej ch�onne i rozci�gliwe. Dlatego tak wa�ne jest systematyczne i d�u�sze stosowanie tych �rodk�w w po��czeniu z aktywno�ci� seksualn�.

Aktywny sk�adnik Eleutherococcus Senticosus skutecznie rozszerza pr�cie, sprawiaj�c �e systematycznie zwi�ksza swoj� obj�to��, natomiast Ptychopetalum Olacoides zwi�ksza aktywno�� cia� g�bczastych przez co penis optycznie si� zwi�ksza nawet do 200% normy.

Penis XL New Edition to Gwarancja na:

 • proporcjonalny wzrost wielko�ci penisa,
 • zwi�kszony obw�d cz�onka,
 • 2-krotnie przed�u�ony akt seksualny,
 • zwi�kszone seksualne po��danie,
 • zwi�kszon� i zintensyfikowan� seksualn� przyjemno��,
 • wi�ksz� i d�u�sz� 100% erekcj�.

Skuteczno��:

Skuteczno�� naszego preparatu jest potwierdzona naukowo. Penis Xl New Eddition stanowi mieszank� naturalnych sk�adnik�w, kt�rych medyczne w�a�ciwo�ci s� znane od stuleci. Unikalna, ��cz�ca je receptura, pozwoli�a stworzy� doskona�y �rodek na powi�kszenie penisa ka�dego m�czyzny.

Jak dzia�a Penis Xl New Eddition?

Pami�tajcie, to s� bardzo dobre �rodki posiadaj�ce w swoim sk�adzie wiele aktywnych sk�adnik�w stymuluj�cych po��dane zmiany. Jak ka�dy suplement diety dostarczaj� organizmowi �rodki od�ywcze w maksymalnych dziennych bezpiecznych dla zdrowia dawkach. Dlatego minimalny okres stosowania specyfiku to kilka tygodni, a optymalny kilka miesi�cy dla uzyskania pe�nych zamierzonych efekt�w. My w odr�nieniu do innych sprzedawc�w piszemy o tym uczciwie!

 • polepsza �ycie seksualne co daje w rezultacie wzrost pewno�ci siebie w sprawach seksu,
 • redukcja stresu i uczucia niepokoju z powodu nieudanego �ycia seksualnego,
 • wzrost wytrzyma�o�ci i sprawno�ci seksualnej dzi�ki lepszemu krwioobiegowi,
 • wzmacnia wytwarzanie hormon�w, wzmacnia system nerwowy, dzia�a antystresowo, zwi�ksza si�y �yciowe,
 • powi�ksza naczynia sercowe u�atwiaj�c kr��enie.
Penis XL New Edition Penis XL (60 tabletek)
+ �el (50 ml)
Cena:
179,00 z�
220,00 z�
Penis XL New Edition Penis XL (120 tabletek)
+ �el (100 ml)
Cena:
319,00 z�
440,00 z�
Penis XL New Edition Penis XL (180 tabletek)
+ �el (150 ml)
Cena:
449,00 z�
660,00 z�
Penis XL New Edition Penis XL (60 tabletek) Cena:
149,00 z�
Penis XL New Edition Penis XL krem (50 ml) Cena:
39,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.