Prostate Health

Prostate Health firmy Biovea wspomaga zdrowie prostaty i mo�e przynie�� niezliczone korzy�ci wszystkim m�czyznom cierpi�cym na choroby uk�adu moczowego.

Wraz z wiekiem staje si� coraz wa�niejsze przyjmowanie odpowiednich �rodk�w od�ywczych potrzebnych do utrzymywania prostaty w zdrowiu. Prostate Health zosta�a stworzona w�a�nie po to by zapewni� m�czyznom dost�p do najwy�szej jako�ci suplement�w zio�owych.

Prostate Health

Stworzona specjalnie by zwalcza� problemy z prostat�

  • wspomaga zdrowie prostaty,
  • redukuje powi�kszon� prostat�,
  • pomaga redukowa� problemy uk�adu moczowego.

Jakie korzy�ci przynosi przyjmowanie Prostate Health?

Prostata to jeden z najbardziej nara�onych na dysfunkcj� organ�w m�skiego uk�adu rozrodczo-moczowego. Problemy zdrowotne prostaty mog� by� spowodowane przez trzy czynniki:

  • Rak prostaty: jest to druga przyczyna �mierci u m�czyzn. M�czy�ni po 50 roku �ycia s� bardziej nara�eni na problemy z prostat�, a 80% z nich ma ju� pewne objawy niedomagania tego organu.
  • Zapalenie prostaty: bardzo powszechne w�r�d m�czyzn w ka�dym wieku zapalenie gruczo�u krokowego. Zazwyczaj zapalenie to jest wywo�ane bakteriami pochodz�cymi z innego rejonu cia�a, a kt�re zainfekowa�y os�abion� prostat�.
  • �agodny rozrost gruczo�u krokowego: stopniowe powi�kszanie si� prostaty. Uwa�a si�, ze ta dolegliwo�� spowodowana jest zmianami hormonalnymi nast�puj�cymi w ciele m�czyzny wraz z wiekiem. Powi�kszony gruczo� krokowy mo�e przysporzy� problem�w nawet je�li nie jest to zmiana z�o�liwa. Do skutk�w powi�kszonej prostaty nale��: zablokowanie moczowodu, trudno�ci z oddawaniem moczu a w rezultacie niemo�no�� opr�nienia p�cherza moczowego. Powoduje to nadmierne i bardzo szkodliwe zwi�kszenie ci�nienia w nerkach i p�cherzu moczowym.

Czym jest Prostate Health firmy Biovea?

Prostate Health to naturalny, pe�nowarto�ciowy preparat zio�owy zawieraj�cy ekstrakt z palmy saba�owej (Saw Palmetto), ekstrakt z kory �liwy afryka�skiej (Pygeum africanum bark extract), pestki dyni b�d�ce dobrym �r�d�em cynku oraz inne korzystnie dzia�aj�ce zio�owe sk�adniki. Sk�ad naszego produktu zawiera wiele dobrze znanych zi� wp�ywaj�cych korzystnie na zdrowie prostaty i ca�ego uk�adu moczowego.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
150,00 z� 119,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.