Orgasm Extra

Orgasm Extral to preparat, kt�ry nie tylko poprawia sztywno�� i wielko�� penisa ale znacznie wyd�u�a trwanie stosunku, poprzez podwy�szanie ci�nienia krwi w penisie. Mo�liwo�� powtarzania stosunku nawet do kilku razy!

Jego sk�adniki prowadz� do zwi�kszenia si� witalnych m�czyzny, co spowoduje, �e b�dziesz kopulowa� jak dzikie zwierze. Wykorzystuj�c najwy�szej jako�ci sk�adniki i technologi� produkcyjn� w laboratorium Holand Man BV, wytworzony zosta� doskona�y i bardzo skuteczny preparat.

�rodek zawieraj�cy wy��cznie naturalne sk�adniki ORGASM EXTRA wyr�nia si� na tle konkurencyjnych produkt�w, stanowi�c jeden z mo�liwie najlepszych �rodk�w dla m�czyzn poszukuj�cych skutecznego sposobu na zwi�kszenie grubo�ci i wielko�ci penisa, oraz silnego, obfitego wytrysku i mocnego orgazmu.

Orgasm Extra

Gwarantowane rezultaty:

  • Stosunek seksualny trwaj�cy kilkadziesi�t minut
  • Potencja mocniejsza do 60%.
  • Bardzo intensywne orgazmy!
  • Zwi�kszona ilo�� spermy.
  • Mo�liwo�� powtarzania stosunku nawet do kilku razy.

Czego si� mo�esz spodziewa� po Orgasm Extra?

Orgasm Extra poprawi prac� Twoich organ�w p�ciowych, sprawi �e orgazm b�dzie znacznie ci�szy do osi�gni�cia. Obfito�� wytrysku zwi�kszy si�, zwi�kszaj�c tym samym ilo�� skurcz�w w czasie orgazmu, co oznacza jeszcze mocniejsze orgazmy ni� do tej pory.

Orgasm Extra Orgasm Extra
1 opakowanie

(60 tabletek)
Cena:
119,90 z�
145 z�
Orgasm Extra Orgasm Extra
2 opakowania

(120 tabletek)
Cena:
209,90 z�
240 z�
Orgasm Control Orgasm Extra
3 opakowania

(180 tabletek)
Cena:
289,90 z�
360 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.