Vialafil

Vialafil to suplement diety o wyj�tkowej formule, kt�ry zosta� stworzony w trosce o m�skie zdrowie seksualne. Jest alternatyw� dla drogich lek�w przepisywanych na recept�. Zapewnia polepszenie swojego �ycia seksualnego m.in. poprzez polepszenie i wyd�u�enie trwania erekcji.

Sk�ad tego preparatu zosta� opracowany przez �cis�� czo��wk� naukowc�w z dziedziny m�skiej potencji. Dzi�ki temu w naturalny spos�b mo�esz wp�yn�� na znaczne polepszenie swojego �ycia seksualnego. Ten ekskluzywny �rodek pomo�e Ci w spot�gowaniu Twojego po��dania jak i wzmocni Twoje si�y seksualne.

Vialafil jest now� alternatyw� na naszym rynku. Jego formu�a jest zastrze�ona prawnie. A to wszystko po to, by polepszy� m�sk� erekcj�. Kapsu�ki te, zawieraj�ce specjalne sk�adniki o udowodnionej efektywno�ci, zmuszaj� organizm do poszerzenia naczy� krwiono�nych - to prowadzi do polepszenia i wyd�u�enia trwania erekcji.

Vialafil

Wyniki bada�

  • zwi�kszenie poci�gu seksualnego,
  • wi�ksze i silniejsze erekcje,
  • zwi�kszenie satysfakcji z odbywanych stosunk�w,
  • silniejszy i intensywniejszy orgazm,
  • zwi�kszenie ukrwienia naczy� krwiono�nych w tkankach organ�w p�ciowych,
  • wyra�nie d�u�szy czas trwania stosunku,
  • d�u�szy, grubszy i twardszy penis podczas erekcji,
  • d�u�szy i grubszy penis nawet podczas relaksu bez pobudzenia seksualnego.

Jak to dzia�a?

Czy miewasz czasem trudno�ci z osi�gni�ciem wystarczaj�cej i satysfakcjonuj�cej erekcji? Je�li odpowied� brzmi "tak" to najprawdopodobniej masz zaburzenia erekcji, zwane impotencj�. Nie jeste� odosobniony z tym problemem. Wielu m�czyzn boryka si� z ta sam� dolegliwo�ci�. Wi�kszo�� z nich do�wiadcza tego rzadko. Jednak dla cz�ci z nich jest to problem �ycia codziennego. Nie ma si� czym za�amywa�. To normalne. Wraz z post�puj�cym wiekiem Twoje organy powoli trac� m�odzie�cz� efektywno��. Na szcz�cie jest Vialafil, kt�ry zosta� opracowany by si� przeciwstawi� temu procesowi.

Na pewno zauwa�y�e�, �e zaczynasz potrzebowa� coraz to intensywniejszej stymulacji, aby osi�gn�� pe�n� erekcj�. Bardzo mo�liwe r�wnie�, i� wyd�u�a si� okres dochodzenia do orgazmu - kt�ry to ju� nie jest tak obfity i przyjemny jak bywa�o wcze�niej. Opisany zanik mo�liwo�ci seksualnych jest bardzo powszechny w spo�ecze�stwie. Niestety, cz�� m�czyzn nie osi�ga erekcji pozwalaj�cej na uprawianie seksu i czerpanie satysfakcji z �ycia erotycznego. Medycznym terminem opisuj�cym t� przypad�o�� jest ED (dysfunkcja erekcji ang. Erectile dysfunction).

Skutecznie leczy impotencj�!

ED mo�e by� problemem natury fizjologicznej. Normalnie, gdy m�czyzna jest seksualnie pobudzony jego penis wype�nia si� wzmo�on� ilo�ci� krwi - dzi�ki czemu staj� si� wi�kszy i twardy. Je�li m�czyzna cierpi na ED do jego penisa dochodzi zbyt ma�a ilo�� krwi. Przez co niemo�liwym jest osi�gni�cie pe�nej erekcji b�d� tracenie jej w trakcie uprawiania seksu.

Wielu m�czyzn boryka si� z tym, jak�e przykrym, problemem. Wed�ug sonda�y a� po�owa populacji m�skiej w przedziale wiekowym 40-70 lat odczuwa symptomy ED. Nawet, je�li przydarzy si� tylko raz, nale�y by� �wiadomym problemu ED. Jednak w wi�kszo�ci przypadk�w problemy wyst�puj� co jaki� czas.

Co jest przyczyn� dysfunkcji erekcji (ED)?

Na prawid�ow� erekcj� sk�ada si� kilka konkretnych czynnik�w. ED daje zna� o sobie, je�li mamy problem cho�by tylko z jednym z czynnik�w tej sekwencji. Mog� to by� impulsy nerwowe wysy�ane z m�zgu, rdze� kr�gowy, tkanki okoliczne organ�w p�ciowych, konkretne mi�nie, t�tnice, tkanka w��knista itd..

Na domiar z�ego wiele powszechnie u�ywanych lek�w mo�e powodowa� ED w wyniku efektu ubocznego. S� to m.in. leki takie jak: regulatory ci�nienia krwi, leki antydepresyjne i wiele innych.

Badacze naukowi uwa�aj� r�wnie�, i� psychologiczne czynniki r�wnie dobrze mog� przyczyni� si� do problem�w z potencj�. Stres, nerwy, poczucie winy, depresja, niska samoocena oraz strach przed pora�k� seksualn� to 10 do 20% przyczyn ED.

Inn� przyczyn� impotencji jest tak�e palenie papieros�w, kt�re skutkuje os�abieniem uk�adu krwiono�nego jak i zaburzeniami hormonalnymi (jak zbyt ma�a ilo�� testosteronu).

Vialafil

Czy Twoja erekcja jest adekwatna do Twojego wieku? Sprawd�!

Wiek 15 - 40 lat: Gdy jeste� m�ody zazwyczaj nie masz �adnych problem�w problem�w z erekcj�. Osi�gasz j� szybko i jest ona pe�na. Jeste� w stanie doj�� w do�� kr�tkim czasie. Do tego szybko regenerujesz si�y i po nied�ugim czasie po ejakulacji jeste� w stanie ponownie odby� stosunek seksualny. Jednak z biegiem lat dostrzegasz, i� Twoje mo�liwo�� s�abn�. Mo�esz straci� mo�liwo�� erekcji, ejakulacji czy potrzebowa� bardzo d�ugiej gry wst�pnej. ED nie zawsze trzeba wi�za� z wiekiem, ale cz�sto to jest w�a�nie g��wn� przyczyn�. Podczas bada� na 1240 m�czyzn w wieku 18 - 91lat, a� 39% spotka�o si� z impotencj�. Jednak �aden poni�ej 20 roku �ycia nie mia� dysfunkcji erekcji, nawet okazjonalnie. Dla por�wnania takie problemy wyst�powa�y u 13% 40-49latk�w oraz a� u 76% m�czyzn powy�ej 80 roku �ycia.

Wiek 41 - 69 lat: Mo�esz potrzebowa� intensywniejszej stymulacji. Jak r�wnie� z biegiem lat erekcja mo�e by� coraz to s�absza. Nieodosobnione s� te� przypadki problem�w problem�w utrzymaniem erekcji do ko�ca stosunku. Co ma negatywny wp�yw na satysfakcj� z �ycia seksualnego. Badania wykaza�y, i� 34% m�czyzn w wieku 41-69lat ma objawy ED, a u 12% tej grupy wykryto zaawansowane ED.

Wiek powy�ej 70 lat: Je�li jeste� po 70tce szanse na ED s� wielokrotnie wi�ksze ni� to by�o wcze�niej. Impotencja nie jest zawsze kwesti� starzenia si�. Wielu m�czyzn w wieku 70-80lat wiedzie udane �ycie seksualne. Z bada� wynika, �e 60% czterdziestolatk�w nie spotka�o si� z ED. Za� tylko 33% 70latk�w nie zosta�o dotkni�tych symptomami zaburze� erekcji.

Popraw swoj� potencj�, zaskocz partnerk�!

Dzi�ki relaksacyjnym w�a�ciwo�ciom tlenku azotu na kom�rki mi�niowe jest on coraz szerzej uznawanym ekskluzywnym zwi�zkiem chemicznym odpowiedzialnym za potencj�. Podczas prowadzonych bada� naukowych udowodniono, i� po aplikacji �rodka zaburzaj�cego prawid�ow� regulacj� tlenku azotu w organizmie organizm ten ma ogromne problemy z potencj�. Nie dochodzi do erekcji.

Ogromnie istotnym jest zrozumienie ca�ego procesu. Gdy dochodzi to mentalnego podniecenia m�zg wysy�a odpowiedni� paczk� impuls�w elektrycznych, kt�re przez rdze� kr�gowy docieraj� do odpowiednich kom�rek, mi�ni. Po otrzymaniu sygna�u przez w�a�ciwe tkanki dochodzi do rozpocz�cia proces�w maj�cych na celu wype�nienie penisa wzmo�on� ilo�ci� krwi - daj�c efekt powi�kszenia i sztywno�ci. W tym czasie uk�ad nerwowy rozlu�nia si�, relaksuje.

W czasie, gdy oddaje si� on relaksowi, krew ci�gle wype�nia g�bczast� struktur� tkanek organu. Ci�nienie krwi ro�nie, a �y�y odpowiedzialne za odp�yw krwi zatrzymuj� je - nie dopuszczaj�c do przerwania procesu. Im wi�cej krwi nap�ynie do penisa, tym efektywniejsz� erekcj� osi�gamy. Gdy� odp�yw jest restrykcyjnie pilnowany.

Penis powraca do stanu mi�kkiego, gdy krew odp�ywa. Wszystkie te procesy podlegaj� moleku�om tlenku azotu. Szczeg�lnie sygna�y wydawane przez uk�ad nerwowy. Dlatego te� musimy zadba� o dobre st�enie tego �rodka w naszym organizmie, co zagwarantuje nam poprawn� komunikacj� prowadz�c� do erekcji.

Gwarancja erekcji

Relatywnie do�� spore st�enie tlenku azotu owocuje rozszerzaniem i relaksem g�adkich mi�ni. Synteza ta mo�e zosta� aktywowana przez szereg substancji. Szczeg�ln� uwag� nale�y zwr�ci� na neurotransmitter acetylcholine.

Vialafil Vialafil
1 opakowanie

(30 kapsu�ek)
Cena:
149,90 z�
Vialafil Vialafil
2 opakowania

(60 kapsu�ek)
+ �el (30 ml)
Cena:
299,90 z�
Oszcz�dzasz: 90 z�
Vialafil Vialafil
3 opakowania

(90 kapsu�ek)
+ �el (30 ml)
Cena:
449,90 z�
Oszcz�dzasz: 100 z�
Vialafil Vialafil �el
1 opakowanie

(30 ml)
Cena:
99,90 z�
119,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.