Viamax Pure Power

Viamax Pure Power jest najpot�niejszym i najefektywniejszym �rodkiem na potencj� dost�pnym bez recepty. Wzmaga podniecenie i zdolno�� nag�ej erekcji. Jego dzia�anie jest natychmiastowe - wystarczy jedna tabletka na godzin� przed stosunkiem. Viamax Pure Power podtrzymuje erekcj� nawet do 24 godzin od zastosowania. Pozwala Wam odzyska� sprawno�� i spontaniczno�� w seksualnych relacjach.

Regularne stosowanie pozwala na d�ugoterminow� popraw� Twoich seksualnych osi�gni��. Suplement diety sprzyja sprawnemu przep�ywowi krwi do penisa i pozwala cieszy� si� szybk� i mocn� erekcj�. Dzi�ki suplementowi b�dziesz cieszy� si� niezwykle udanym �yciem seksualnym!

Viamax Pure Power

W badaniach udowodniono, �e dzi�ki Viamax Pure Power m�czy�ni uzyskuj�:

  • wi�ksze i pe�niejsze erekcje,
  • zwi�kszony obw�d i d�ugo�� penisa,
  • zmniejszenie okresu refrakcji,
  • skr�cony czas reakcji na bod�ce seksualne,
  • kilkakrotne erekcje i orgazmy,
  • wyd�u�ony czas erekcji,
  • lepsz� i szybsza umiej�tno�� regeneracji po szczytowaniu,
  • redukcj� problem�w z przedwczesnym wytryskiem.

Badania potwierdzone klinicznie

Badania kliniczne nad ViaMax Pure Power potwierdzi�y, �e a� 95% m�czyzn maj�cych problemy z potencj� zauwa�y�o znacz�c� popraw� funkcji seksualnych, z czego 86% z nich uzyska�o pe�n� erekcj�! Wyniki wykaza�y, �e taki sam odsetek obejmuje m�czyzn, kt�rzy nie mieli absolutnie �adnych problem�w ze swoj� aktywno�ci� seksualn�. Nie musisz stosowa� go codziennie. Wystarczy wzi�� 1-2 tabletki na godzin� przed stosunkiem.

Viamax Pure Power

Dzia�anie

Viamax Pure Power podnosi poziom libido!. Sprawia, �e erekcja nast�puje bardzo �atwo i szybko. Efekt jest natychmiastowy (wystarczy 1 godzina) i trwa ok. 24 godzin. Pomaga m�czyznom ponownie odzyska� spontaniczno�� we wsp�yciu seksualnym.

Kompleks sk�adnik�w zawartych w Viamax Pure Power powoduje silniejsze i wi�ksze erekcje poprzez blokowanie enzymu Phosphodiesterase-5 (PDE-5). Pomaga to mi�niom g�adkim w penisie odpr�a� si� i poszerza�. Krew do penisa nap�ywa znacznie szybciej. Efektem tego jest silna potencja i niebywale szybka erekcja. Po d�u�szym okresie przyjmowania suplementu Viamax Pure Power wzrasta og�lna sprawno�� seksualna oraz nast�puje intensyfikacja dozna�. Odpowiednio dobrana mieszkanka zi� zawarta w suplemencie podnosi poziom testosteronu, jak r�wnie� zwi�kszenie produkcji nasienia.

Zatrzymuje fizjologiczny wy��cznik wzwodu!

Tlenek azotu jest podstaw� prawid�owych reakcji seksualnych. Dzia�a rozkurczaj�co na naczynia krwiono�ne, zwi�ksza nap�yw krwi do penisa tym samym nasilaj�c erekcj�. Jest jednym z najwa�niejszych neuroprzeka�nik�w odpowiadaj�cych za zachowania seksualne. Za badania nad nim w 1998 roku trzech ameryka�skich naukowc�w Robert Furchgott, Louis Ignarro i Ferid Murad otrzyma�o Nagrod� Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Odkryli oni, �e kom�rki wy�cielaj�ce naczynia krwiono�ne pod wp�ywem r�nych bod�c�w wytwarzaj� cz�steczki tlenku azotu. Viamax Pure Power to najnowszej generacji preparat na potencj� wykorzystuj�cy odkrycia wsp�czesnej medycyny!

Viamax Pure Power Viamax Pure Power
(10 kapsu�ek)
Cena:
149,90 z�
200,00 z�
Viamax Pure Power Viamax Pure Power
(2 kapsu�ki)
Cena:
39,90 z�
Viamax Pure Power Viamax Pure Power
(20 kapsu�ek)
Cena:
259,90 z�
400,00 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.