Viamea - najlepszy na wzrost libido u kobiet

Viamea jest najnowszym osi�gni�ciem nauki w dziedzinie poprawy libido. Sprawd� jak niewiele musisz zrobi�, aby twoje �ycie seksualne rozkwit�o ponownie!

Viamea - najlepszy na wzrost libido u kobiet

Libido a codzienne �ycie

"Nie dzisiaj kochanie. Jestem zm�czona. Nie mam ochoty". Takich s��w musi s�ucha� m�czyzna, kt�rego kobieta cierpi na niski poziom libido. Ci�g�e wym�wki i unikanie tematu seksu jest elementem �ycia, od kt�rego nie mo�esz si� uwolni�. Jeste� tym zm�czona i widzisz, jak tw�j ukochany smutnieje w oczach. Zastanawiasz si� co si� z tob� dzieje? Czemu tak jest?

To libido. Jest ono odpowiedzialne za kobiec� aktywno�� seksualn�. Je�eli jego poziom jest w normie, Ty sama masz ochot� na seks, czujesz si� rozbudzona, ch�tna na zbli�enie. Potrzebujesz blisko�ci, dotyku, pieszczot. P�onie w tobie ogie� nami�tno�ci, jeste� pe�na zapa�u i gotowa by prze�y� te intymne chwile bez �adnych zahamowa� i w spos�b jaki lubisz.

Tak powinno by�. Tymczasem a� oko�o 30% kobiet na �wiecie ma problemy ze swoim pop�dem. Brak "apetytu" na seks jest dokuczliwy nie tylko dla samej kobiety, ale te� dla jej partnera, kt�ry widz�c ozi�b�o�� ukochanej, zaczyna si� obwinia�, �e jest niewystarczaj�cy i w najgorszym przypadku postanawia spr�bowa� swoich si� gdzie indziej.

Powod�w takiego stanu rzeczy mo�e by� bardzo wiele i s� bardzo r�ne:

  • Hormony - najpopularniejszy problem z libido maj� kobiety w okolicy 40 roku �ycia, kt�re wkraczaj� w faz� premenopauzy. Wyst�puj� u nich zmiany na poziomie testosteronu, odpowiedzialnego za si�� libido. Dodatkowym problemem jest obni�enie poziomu estrogenu, kt�ry zmniejsza wilgotno�� pochwy, wra�liwo�� �echtaczki.,
  • Zm�czenie i Stres - pracuj�c codziennie i przenosz�c cz�� obowi�zk�w zwi�zanych z prac� do domu, nie znajdujemy czasu aby odetchn��. Stres i ci�g�e obowi�zki sprawiaj�, �e spada produkcja testosteronu. Zm�czone i spi�te nie mamy czasu my�le� o seksie.,
  • Niskie poczucie w�asnej warto�ci i kompleksy - trudno mie� ochot� na seks, kiedy jedyne o czym si� my�li, to w�asne niedoskona�o�ci. Je�eli kobieta nie lubi samej siebie, nie mo�e poczu� si� pewnie b�d�c nag� w sypialni. Jednak je�eli seks b�dzie nieudany, b�dzie si� uwa�a� za nieatrakcyjn�. Jest to b��dne ko�o bez wyj�cia, kt�re coraz bardziej nas pogr��a.,
Viamea - najlepszy na wzrost libido u kobiet

Libido jest najwa�niejsze!

Ilekolwiek by�my nie wymieniali, wniosek jest zawsze jeden - niskie libido psuje nam nastr�j i sprawia, �e nasze �ycie (nie tylko seksualne) staje si� stresuj�ce, ci�kie i niewygodne.

Viamea - pomocna d�o� dla Twojego libido

Z my�l� o milionach kobiet szukaj�cych pomocy w zakresie libido, grupa naukowc�w z laboratorium Holland Man BV opracowa�a nowoczesn� formu�� opart� na zio�ach i aktywnych sk�adnikach, kt�ra ma za zadanie rozwi�za� problemy libido raz na zawsze. Ju� nigdy nie zawiedziesz swojego partnera, ani samej siebie!

Viamea - najlepszy na wzrost libido u kobiet

Viamea jest w pe�ni bezpieczna i niehormonalna. Dzia�a na ogranizm rozlu�niaj�co, u�atwiaj�c zrelaksowanie si� i w pe�ni oddanie intymnej chwili. Dodatkowo zwi�ksza ona ukrwienie pochwy i wp�ywa pozytywnie na jej wilgotno��, przez co pieszczoty b�d� znacznie intensywniejsze i doprowadz� Ci� do sza�u!

Opinie naszych klient�w wykaza�y, �e Viamea daje kobietom to, czego od tak dawna potrzebowa�y - sprawia, �e czuj� one niepohamowany apetyt na seks i czuj� si� gotowe na nowe ��kowe doznania.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
80,00 z� 59,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.