Wibrator Up & Down

Wibrator Up & Down przebija ca�� konkurencj�. Najbardziej polecany przez klientki w minionym roku! Dla wymagaj�cych i ceni�cych sobie luksus kobiet. Koniec starych bezu�ytecznych wibrator�w kt�re nie daj� ju� Ci przyjemno�ci. Rusza si� w ka�dym mo�liwym kierunku!

Wibrator Up & Down

Zadowoli ka�d� nawet najbardziej wymagaj�c� Pani�!

Perfekcyjnie wyko�czona g��wka penisa. Charakterystyczne dla naturalnego cz�onka fa�dki, powoduj�ce dodatkow� stymulacj�.

Jedn� z zalet s� umieszczone w �rodkowej cz�ci wibratora per�y, kt�re wiruj�c masuj� �cianki pochwy doprowadzaj�c do "wrzenia" kobiece cia�o.

Posiada najwy�szej jako�ci wyko�czenia

Dzi�ki swym funkcjom spe�ni najskrytsze kobiece marzenia i zaspokoi wszelkie mo�liwe potrzeby erotyczne.

Dostosuje si� do Twoich potrzeb

Ten wibrator to fenomen na skal� �wiatow�. Posiada 20 r�nych program�w - ka�dy dostosowany do Twoich potrzeb!

Dzi�ki swym funkcjom spe�ni Twoje erotyczne potrzeby. Posiada osobne sterowanie penetracj� w prz�d i w ty� oraz osobne sterowanie wibracji. G��wka penisa porusza si� w prz�d i w ty� co zapewnia doskona�� penetracj�.

Posiada zmienn� si�� wibracji co dodatkowo przyczynia si� do mega orgazmu! Wibrator przeznaczony dla kobiet ceni�cych sobie eksperymenty i nowe doznania!

Wibrator Up & Down

Dotrze do najg��bszego miejsca i odpowiednio je wypie�ci!

W �rodkowej cz�ci posiada system obrotowych pere�ek, dzi�ki kt�rym oszalejesz z rozkoszy. Obracaj�� si� w ka�d� strone - Ty sama wybierasz z jak� pr�dko�ci� maj� si� obraca�.

Kr�liczek doskonale wypie�ci Twoje obie dziurki, w zale�no�ci od tego w kt�r� stron� go odwr�cisz. G��wka penisa wygina si� zataczaj�c ko�a, dzi�ki temu wibrator mo�e dotrze� do punktu G! W ten spos�b Tw�j orgazm b�dzie jeszcze silniejszy!

Ten produkt mo�emy �mia�o poleci� ka�demu! Najwy�szej klasy wibrator doprowadzi Ci� na szczyt rozkoszy!

Wymiary:

  • d�ugo�� 27.0 cm
  • �rednica 4.0 cm
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
450,00 z� 299,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.