Wibruj�cy Pier�cie� na Penisa Feelz Toys

Wibruj�cy Pier�cie� na Penisa firmy Feelz Toys to mocny, ergonomiczny i wibruj�cy pier�cie� na penisa. Ten wysokiej jako�ci produkt ma unikaln� cech� - jest ni� lokalizacja cz�ci wibruj�cej. Silniczek wibratora znajduje si� pod k�tem prostym w stosunku do pier�cienia - dzi�ki temu wzmocniona zostaje stymulacja �echtaczki.

Wibruj�cy Pier�cie� na Penisa

Feelz Toys - najwy�sza jako��

Produkty firmy Feelz Toys to zabawki erotyczne cechuj�ce si� najwy�sz� jako�ci� wykonania jak i zastosowanych materia��w. S� one wykonane w 100% z silikonu o wysokiej jako�ci medycznej. Materia� ten jest najlepszym i najbezpieczniejszym materia�em, jaki mo�e by� zastosowany w produktach erotycznych. Ten sam materia� znajduje szerokie zastosowanie w wielu innych produktach, produkowanych na przyk�ad przez przemys� spo�ywczy i medyczny. W�a�nie dlatego wyroby sygnowane logiem Feelz Toys s� znane na ca�ym �wiecie a marka jest uznawana za �wiatowego lidera w�r�d producent�w gad�et�w erotycznych.

Feelz Toys

Dane techniczne:

  • Wymiar zewn�trzny: 4,5 cm
  • Wymiar wewn�trzny: 3,2 cm
  • Kolor: Niebieski
  • Baterie: za��czono

Przyjemny w dotyku

Silikon w dotyku jest mi�kki jak prawdziwa sk�ra, ogrzewa si� szybko i zatrzymuje ciep�o d�u�ej ni� inne materia�y. Jest bezzapachowy, bezsmakowy, nieporowaty i wolny od substancji zmi�kczaj�cych.

Wibruj�cy Pier�cie� na Penisa

�atwe w utrzymaniu higieny

Wszystkie nasze produkty s� hipoalergiczne i �atwe w czyszczeniu - wystarczy przemy� je ciep�� wod� i �agodnym myd�em.

Certyfikat bezpiecze�stwa

Produkty firmy Feelz Toys s� najbardziej kreatywnymi, przyjaznymi dla �rodowiska i bezpiecznymi produktami erotycznymi dost�pnymi obecnie na rynku. Wszystkie nasze produkty posiadaj� oznakowanie CE i spe�niaj� wszystkie wymagania unijnej dyrektywy RoHS.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
49,90 z� 34,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.