Wodoodporny Stymulator �echtaczki i pkt G

Wodoodporny Stymulator �echtaczki i pkt G dzi�ki anatomicznemu kszta�towi w naturalny oraz �atwy spos�b dopasowuje si� do intymnych cz�ci cia�a kobiety i stymuluje punkt G. Elastyczno�� urz�dzenia umo�liwia jego dopasowanie si� do kszta�tu pochwy podczas kochania si� w ro�nych pozycjach.

Wodoodporny Stymulator �echtaczki i pkt G

Po umieszczeniu mniejszego ramienia stymulatora punktu G w pochwie, wi�ksze rami� "Stymulatora �echtaczki" odgina si� i delikatnie pie�ci �echtaczk�. Wargi sromowe okalaj� urz�dzenie We-Vibe i przylegaj� do niego. Mocne, Harmoniczne Drgania wydobywaj�ce si� z silniczka umieszczonego wewn�trz wibratora pobudzaj� �echtaczk� niesamowitymi wibracjami doprowadzaj�cymi do orgazmu. Fale przyjemno�ci zapewniaj� dodatkow� stymulacj� �echtaczki, gdy rami� stymulatora �echtaczki masuje Ci� podczas stosunku.

U�ytkowanie krok po kroku

Wodoodporny Stymulator �echtaczki i pkt G
 • Krok 1: Przed pierwszym u�yciem �aduj We-Vibe II przez 24 godziny. W�� wtyczk� �adowarki do okr�g�ego otworu znajduj�cego si� na ko�cu ramienia, po �rodku. Wci�nij wtyczk� do ko�ca, aby na�adowa� We-Vibe. Patrz obrazek #1. Myj We-Vibe myd�em i wod� przed i po u�yciu. U�ywaj wy��cznie �eli nawil�aj�cych wyprodukowanych na bazie wody. Dbaj o naturalny kszta�t We-Vibe.
 • Krok 2: Aby w��czy� We-Vibe II, mocno naci�nij wystaj�cy przycisk, kt�ry znajduje si� na ko�cu ramienia urz�dzenia. Naciskaj przycisk wielokrotnie, aby wybra� nisk� i wysok� pr�dko�� albo kt�rykolwiek spo�r�d 7 pozosta�ych tryb�w. Aby wy��czy�, naci�nij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Patrz obrazek #2.
 • Krok 3: W�� mniejsze rami� stymulatora punktu G do pochwy, natomiast wi�ksze rami� stymulatora punktu C (�echtaczki) umie�� na zewn�trz cia�a. Patrz obrazki #3, #4 i #5. Aby wyd�u�y� �ywotno�� baterii, na�aduj j� ponownie zanim silniczki wyra�nie zmniejsz� tempo pracy. Pozostaw urz�dzenie pod��czone do �adowarki, je�eli jest ono u�ywane regularnie - od��cz, je�eli nie jest u�ywane przez d�u�szy czas.

9 niezwyk�ych tryb�r wibracji

 • Niska Pr�dko��
 • Wysoka Pr�dko��
 • Drgani
 • Fala
 • Pulsowanie
 • Rampa
 • Droczenie
 • Wznoszenie
 • Cza-Cza

Bardzo �atwy w obs�udze wibrator

W��czanie We-Vibe II sta�o si� prostsze dzi�ki nowemu intuicyjnemu przyciskowi, kt�ry �atwo znale�� na ko�cu ramienia urz�dzenia. Wystarczy nacisn�� jeden raz, aby w��czy� Nisk� Pr�dko��. Naciskaj�c kolejny raz, przechodzisz z jednego zmys�owego trybu wibracji do nast�pnego.

Spraw sobie przyjemno�� Drganiami Harmonicznymi i ciesz si� trybem o nazwie Drganie lub Wznoszenie, Fala lub Pulsowanie, Droczenie lub Cza-Cza; je�eli jeste� bardziej odwa�ny, wypr�buj wszystkich 9 tryb�w w ten intymny wiecz�r, kt�rego Ty i Tw�j partner nigdy nie zapomnicie! (Albo wypr�buj je sama i zachowaj te chwile tylko dla siebie!)

Sko�czy�a� u�ywa� We-Vibe II? Aby wy��czy�, wystarczy nacisn�� i przytrzyma� przycisk przez 2 sekundy. Zapomnia�a� wy��czy� i zasn�a�? Nie martw si�. We-Vibe II ma teraz automatyczny wy��cznik pokazuj�cy czas do �adowania.

Po naci�ni�ciu przycisku, urz�dzanie We-Vibe II jest ponownie w��czone i wytwarza Twoje ulubione wibracje wybierane w ci�gu ostatniej godziny u�ywania. We-Vibe II zapami�tuje ostatnio wybierany tryb wibracji i zabawa zaczyna si� na nowo!

Wodoodporny Stymulator �echtaczki i pkt G

Mi�kkie, Elastyczne, Wygodne i Dyskretne

Urz�dzenie We-Vibe II, przeznaczone do wewn�trznej i zewn�trznej stymulacji oraz zabawy w pojedynk� lub z partnerem, jest g�adkie i mi�e w dotyku, bezprzewodowe, bez zamocowa� i wygodne w u�yciu! Po jego za�o�eniu nie trzeba ju� u�ywa� r�k - urz�dzenie We-Vibe pracuje samo!

We-Vibe II dzi�ki wyj�tkowemu, cienkiemu i elastycznemu ramieniu (d�ugo �ci�le tajnemu, ale ostatecznie b�d�cemu patentem zg�oszonym na ca�ym �wiecie), kt�re przylega do Twojego cia�a, delikatnie dopasowuje si� do intymnych cz�ci cia�a ka�dej kobiety. Anatomiczny kszta�t We-Vibe II sprawia, �e w trakcie jego noszenia Twoje cia�o jest w naturalny spos�b pieszczone. Ponadto urz�dzenie pozostaje w tym samym miejscu podczas Twoich ulubionych pozycji seksualnych.

Kobiety wci�� powtarzaj�, "Nigdy nie zdawa�am sobie sprawy, �e urz�dzenie We-Vibe II b�dzie tak ma�e i elastyczne!" M�czy�ni ciesz� si� dobrymi wibracjami, kt�re otrzymuj� zar�wno od swoich partnerek jak i samego We-Vibe II, nawet je�eli maj� za�o�on� prezerwatyw�. (U�ywaj�c silikonowych zabawek stosuj tylko �ele nawil�aj�ce wyprodukowane na bazie wody!)

Wewn�trzne i zewn�trzne ramiona, wyposa�one w dwa cicho pracuj�ce i mocne silniczki znajduj�ce si� na ich obu ko�cach, maj� zdolno�� pobudzania, a jest to mo�liwe dzi�ki naturalnemu wygi�ciu w kszta�cie litery "L" oraz projektowi technologii na miar� XXI wieku. Urz�dzenie We-Vibe II jest tak zaprojektowane, aby mog�o s�u�y� do kochania si� z partnerem lub do zabawy w pojedynk� przez d�ugie lata.

Wodoodporny Stymulator �echtaczki i pkt G

Urz�dzenie We-Vibe U�ywane podczas stosunku

Ten rewolucyjny produkt o wyj�tkowym kszta�cie jest pierwszym podw�jnym wibratorem, kt�ry mo�e by� U�ywany Podczas Stosunku. Innowacyjny model wibratora z dwoma mocnymi silniczkami umo�liwia zar�wno zewn�trzn� stymulacj� �echtaczki jak i wewn�trzn� stymulacj� kobiecego punktu G w trakcie igraszek z partnerem b�d� solo.

Urz�dzenie We-Vibe II jest bezprzewodowe i nie posiada �adnych zamocowa�, a po jego za�o�eniu nie trzeba ju� u�ywa� r�k. Wykonane z silikonu klasy medycznej, mi�kkie, wygodne i proste w u�yciu. Ciesz si� razem ze swoim partnerem Nowym Wymiarem Przyjemno�ci.

Wodoodporny Stymulator �echtaczki i pkt G
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
449,90 z� 329,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.