Wysy�ka w SkrytePragnienia.pl

Forma wysy�ki

 1. Towar wysy�any jest w dyskretnym opakowaniu, bez �adnych oznacze� mog�cych sugerowa� zawarto�� przesy�ki.
 2. Towar wysy�any jest za po�rednictwem firmy kurierskiej GLS (rekomendujemy) oraz za po�rednictwem Poczty Polskiej, w zale�no�ci od wybranej opcji.
 3. Po z�o�eniu zam�wienia nie ma mo�liwo�ci zmiany formy p�atno�ci. W takich przypadkach konieczne jest z�o�enie nowego zam�wienia lub telefoniczny kontakt z konsultantem.

P�atno�ci za zam�wienia

Koszty wysy�ki zale�� od rodzaju wysy�ki i wynosz� odpowiednio:

 • Przedp�ata na konto, Poczta Polska - 15 z�
 • Przelewy24, Karty Kredytowe, Poczta Polska - 15 z�
 • Pobranie, Poczta Polska - 19 z�
 • Kurier GLS, przedp�ata - 21 z�
 • Kurier GLS, pobranie 25 z�
 • Wysy�ka za granic�, Przedp�ata (tylko), Kurier GLS - 70 z�
Tabela wysy�ki

Termin realizacji zam�wienia

 1. Towar wysy�any jest w dni robocze (poniedzia�ek - czwartek) przed po�udniem.
 2. Zam�wienia z p�atno�ci� przy odbiorze s� realizowane nast�pnego dnia roboczego.
 3. Zam�wienia z p�atno�ci� z g�ry s� realizowane dopiero po pe�nym zaksi�gowaniu wp�aty przez system p�atnosci internetowych.
  Zaksi�gowanie wp�aty oznacza zmian� statusu transakcji na "wykonana", a nie chwil� dokonania p�atno�ci.
  Terminy ksi�gowa� p�atnosci s� zale�ne od wybranej formy p�atno�ci oraz terminu dokonania zap�aty i wynikaj� z funkcjonowania system�w bankowych.
 4. Termin realizacji zam�wienia jest zale�ny od formy wysy�ki, dnia i godziny zaksi�gowania wp�aty:
  • GLS - Kurier
   - zam�wienia zaksi�gowane w pe�ni od poniedzia�ku do czwartku s� realizowane nast�pnego dnia roboczego.
   - zam�wienia zaksi�gowane w pe�ni od pi�tku do niedzieli lub w dniu wolnym od pracy s� realizowane w najbli�szym dniu roboczym.
   kurier telefonicznie kontaktuje si� z klientem aby uzgodni� szczeg�y dostarczenia paczki
  • Poczta Polska, przesy�ka bezpieczna, ok. 1-3 dni robocze (maksymalnie 14 dni)
 5. W nag�ych przypadkach brak�w na stanie sklep zastrzega sobie prawo przyst�pienia do realizacji zam�wienia z maksymalnie kilkudniowym op�nieniem.
 6. Po zrealizowaniu zam�wienia klient otrzymuje e-maila z informacj�.

Przelewy24 obs�uguj� nast�puj�ce banki:

P�atno�� za zam�wienia
 • Konto Inteligo (P�ac� z Inteligo)
 • mBank (mTransfer)
 • Bank Zachodni WBK (Przelewy24)
 • Bank BPH (Przelew z BPH)
 • Bank ING
 • KredytBank
 • InvestBank
 • Lukas Bank
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank BG�
 • Bank Millenium
 • PKO BP (P�ac� z PKO Inteligo)
 • MultiBank (MultiTransfer)
 • Bank Ochrony �rodowiska
 • Citibank
 • Bank Nordea (P�a� z Nordea)
 • Deutsche Bank (BankBrowser)
 • Fortis Bank (BankBrowser)

oraz Karty p�atnicze przez system Moneybookers
(karty: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, American Express) lub PolCard (karty: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCard.

Ci�gle wzbogacana lista metod p�atno�ci zawiera nie tylko p�atno�ci kart� kredytow�, ale r�wnie� p�atno�ci przelewami.

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.