Yohimbe

Yohimbe to popularna ro�lina wyst�puj�ca naturalnie w Afryce. Jest znana na ca�ym �wiecie jako silny afrodyzjak. Substancj� aktywn� Yohimbe pozyskuje si� je z kory tropikalnego drzewa (Corynanthe Yohimbe) z rodziny marzannowatych. Od stuleci oczyszczona kora by�a u�ywana w postaci nalewki by zwi�kszy� energi� seksualn� oraz odczuwan� przyjemno��.

Pierwszymi lud�mi, kt�rzy odkryli i wykorzystywali Yohimbe jako afrodyzjak byli Pigmeje i Buszmeni z zachodniej Afryki, gdzie drzewo to wyst�puje naturalnie. Plemiona Bantu z zachodniej Afryki po dzi� dzie� u�ywaj� i ceni� sobie yohimbe za jej cudowne w�a�ciwo�ci. Te same afryka�skie plemiona u�ywa�y jej r�wnie� w leczeniu gor�czki, tr�du i kaszlu. Kora yohimbe by�a r�wnie� stosowana do rozszerzenia �renic, w przypadku chor�b serca oraz jako miejscowy �rodek znieczulaj�cy.

W XIX wieku pewni niemieccy misjonarze, b�d�c w zachodniej Afryce, odkryli yohimbe dla �wiata Zachodu. Przywie�li ziele do Europy, gdzie szybko sta�o si� bardzo popularne.

Yohimbe

Niesamowicie wzmaga libido, poprawia jako�� seksu, dodaje energii

  • silny afrodyzjak dla kobiet i m�czyzn,
  • rozwi�zuje problem impotencji,
  • wykazuje dzia�anie antyoksydacyjne,
  • pomaga utrzyma� arterie w dobrym stanie,
  • poprawia jako�� seksu, wzmaga libido,
  • wykazane dzia�anie antyrakowe.

Pierwszy afrodyzjak dla kobiet i m�czyzn, kt�ry leczy impotencj�!

W latach 60 Ameryka�ska Agencja ds. �ywno�ci i Lek�w przeprowadzi�a kilka bada� naukowych by okre�li� czy yohimbe faktycznie jest tak silnym afrodyzjakiem. Naukowcy odkryli, �e ro�lina ta jest naprawd� mocnym i skutecznym �rodkiem pobudzaj�cym libido, zw�aszcza dla m�czyzn. Te same badania pozwoli�y odkry�, �e yohimbe pomaga wyostrzy� zmys� dotyku oraz powoduje przyjemne odczucia wzd�u� kr�gos�upa.

Yohimbe jest od lat jednym z najpopularniejszych suplement�w dla obydwu p�ci. Po za�yciu organizm rozk�ada yohimbe do johimbiny, kt�ra asymilowana jest do krwioobiegu. Johimbina, to alkaloid, kt�ry stanowi g��wny sk�adnik aktywny Yohimbe.

Yohimbe

Dlaczego powinienem za�ywa� Yohimbe?

Popularno�� yohimbe nie wynika tylko z rewelacyjnego dzia�ania jako afrodyzjak ale r�wnie�, jak dowodz� najnowsze badania, jest to ro�lina o bardzo silnych w�a�ciwo�ciach antyoksydacyjnych. Badania naukowe wykazuj�, �e yohimbe jest r�wnie� wazolidatorem, co oznacza, �e rozszerza naczynia krwiono�ne i poprawia kr��enie w peryferyjnych cz�onkach cia�a. Innymi s�owy, mo�e skutecznie przeciwdzia�a� impotencji jak r�wnie� wzmaga� poci�g p�ciowy (libido) u kobiet i m�czyzn.

Ponadto, Yohimbe, jak wykazano, pomaga zapobiega� zatykaniu si� arterii, co prowadzi do zaburzenia czynno�ci serca lub wylewu. Yohimbe nie tylko pomaga m�czyznom w przypadku problem�w z seksem, wzmaga libido, zapobiega atakowi serca ale r�wnie� ma udowodnione dzia�anie odchudzaj�ce jako �e zmniejsza syntez� t�uszczu przyspieszaj�c mobilizacj� kwas�w t�uszczowych z tkanki t�uszczowej.

Czy istniej� jakie� badania naukowe potwierdzaj�ce skuteczno�� Yohimbe?

W podw�jnie �lepej pr�bie, 182 m�czyznom z zaburzeniami erekcji, podawano 42mg yohimby dziennie. W przeci�gu miesi�ca, 34% badanych stwierdzi�o ca�kowite wyleczenie problem�w seksualnych, a kolejne 24% zanotowa�o cz�ciow� popraw�.

W innym badaniu na 48 m�czyznach z impotencj�, 46% zauwa�y�o popraw� funkcji seksualnych. Natomiast w badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanforda, a� 90% badanych poddanych dzia�aniu Yohimbe potwierdzi�o zwi�kszenie podniecenia seksualnego w przeci�gu jednej godziny.

Przytoczmy na koniec jedno ze starszych bada�. W roku 1977 w Niemczech, przeprowadzono badanie na 86 pacjentach z zaburzeniami erekcji. Badani przyjmowali 30mg yohimby ka�dego dnia przez 8 tygodni. Wyniki wykaza�y, �e 71% badanych odnotowa�o pozytywne zmiany w og�lnej poprawie funkcji seksualnych i libido.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
200,00 z� 119,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.